Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande passagiersschepen

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-06-1988 t/m 30-06-2009

Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande passagiersschepen

De minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 34, juncto 35 van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 2 Het eerste onderzoek van de in het eerste lid bedoelde schepen die in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet Openbare Vervoermiddelen, dan wel op grond van provinciale veerreglementen waarvan de geldigheidsduur verstrijkt vóór 1 januari 1991, vindt plaats bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande passagiersschepen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 12 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven