Regeling certificaten

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-05-2003 t/m 30-06-2009

Regeling certificaten

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, zevende lid en 52, tweede lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Mede gelet op de artikelen 14.06 en 14.07 van hoofdstuk 14 van bijlage II, alsmede op bijlagen III en IV van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 1982 (82/714/EEG) tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (PbEG L 301);

Besluit:

§ 1. Vaststelling modellen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

§ 2. Invullen van de certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Het certificaat wordt, uitsluitend in zwart of blauw, met de schrijfmachine of in blokletters ingevuld.

  • 2 Aantekeningen, voorzien van de voetnoot ‘doorhalen wat niet van toepassing is’, worden voor zover ze niet van toepassing zijn in zwart of blauw doorgehaald.

  • 3 Wanneer bij enig punt niets wordt ingevuld, wordt de betreffende regel of worden de betreffende regels door een doorlopende zwarte of blauwe horizontale streep geblokkeerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Aantekeningen die na afgifte van het certificaat worden gewijzigd, worden in rood doorgehaald.

  • 2 Oorspronkelijk doorgehaalde aantekeningen waarvan bij een wijziging de doorhaling vervalt, worden rood onderstreept.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Nieuwe aantekeningen en aantekeningen waarvan de doorhaling is vervallen, worden in het communautaire certificaat en in het certificaat van onderzoek onder punt 23 vermeld.

  • 2 Het communautaire aanvullende certificaat wordt bij wijziging als bedoeld in het eerste lid door een nieuw certificaat onder handhaving van de geldigheidsduur vervangen.

§ 3. Aantekeningen in het communautaire certificaat

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Aantekeningen bij de betreffende punten in het communautaire certificaat worden in overeenstemming met het bepaalde in de onderdelen a tot en met k gesteld:

a. punt 2:

voor de omschrijving van het scheepstype worden de begrippen van artikel 1, tweede lid, van het Binnenschepenbesluit gebruikt, met toevoeging van de code (bijvoorbeeld, ‘motortankschip, code c’;

punt 3:

voor de vaart op de Rijn, de Lek en de Waal wordt hieronder verstaan het officiële scheepsnummer, bedoeld in artikel 2.01, eerste lid, onder c, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995;

punt 4:

het adres is het geldige postadres van de eigenaar van het schip;

punt 15:

de aantekeningen worden gesteld in overeenstemming met de gegevens van de geldige meetbrief van het schip. Indien het schip geen meetbrief behoeft te hebben en geen meetbrief heeft, worden de gegevens vastgesteld op de voet van het daaromtrent bepaalde in het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978, Stb. 1979, 358. Indien een communautair certificaat slechts voor een bepaalde zone of voor bepaalde zones wordt afgegeven, worden de niet gebruikte kolommen van de tabel doorgehaald;

punt 16:

onder dit punt worden alleen vermeld de lengten, gewichten en breeksterkten, berekend volgens de regelen van bijlage II van het Binnenschepenbesluit;

punt 17:

indien een communautair certificaat slechts voor een bepaalde zone of voor bepaalde zones wordt afgegeven worden de niet gebruikte kolommen van de tabel doorgehaald. Alleen de voorgeschreven reddingmiddelen worden vermeld;

punt 18:

alleen de voorgeschreven brandblusmiddelen worden vermeld. Indien op grond van andere regelgeving dan het Binnenschepenbesluit additionele brandblusmiddelen zijn voorgeschreven, worden deze afzonderlijk vermeld;

punt 19:

alleen de voorgeschreven pompen en capaciteiten worden vermeld;

punt 20:

alleen de voorgeschreven uitrusting wordt vermeld. Indien op grond van andere regelgeving dan het Binnenschepenbesluit uitrusting is voorgeschreven, kan deze afzonderlijk worden vermeld;

punt 21:

onder dit punt kunnen onder meer worden vermeld voorschriften, gegeven op grond van de artikelen 5, vijfde lid en 14, eerste lid, van de Binnenschepenwet, alsmede regelen, gegeven krachtens artikel 10, eerste lid, van de Binnenschepenwet (artikel 25 van het Binnenschepenbesluit) en de op grond van de artikelen 20, eerste lid, en 46 van het Binnenschepenbesluit toegestane afwijkingen en ontheffingen. De betrokken artikelen van de wet en het besluit worden vermeld. Indien de bepalingen van tijdelijke aard zijn, wordt de vervaldatum vermeld;

punten 22 tot en met 25:

naar behoefte kunnen voor latere aantekeningen meerdere bladzijden worden ingevoegd, voorzien van opeenvolgende letternummering bijvoorbeeld 6a, 6b enz. De oorspronkelijke bladzijden moeten in het communautaire certificaat bewaard blijven. Na de laatste bladzijde kunnen aan het communautaire certificaat extra in opvolgende cijfers genummerde bladzijden worden toegevoegd voor bijzondere goedkeuringen, verklaringen en getuigschriften.

§ 4. Aantekeningen in het communautaire aanvullende certificaat

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Aantekeningen in het communautaire aanvullende certificaat worden met betrekking tot punt 2 gesteld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5, onderdeel a.

  • 2 Indien het communautaire aanvullende certificaat voor een bepaalde zone of voor bepaalde zones wordt afgegeven, worden bij punt 11 de niet gebruikte kolommen van de tabel doorgehaald.

§ 5. Aantekeningen in het certificaat van onderzoek

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Aantekeningen bij de betreffende punten in het certificaat van onderzoek worden in overeenstemming met het bepaalde in de onderdelen a en b gesteld:

a. punt 2:

naast typevermelding (passagiersschip) wordt het schip nader gespecificeerd, zoals rondvaart/dagboot, hotelschip, rondvaartboot Amsterdam type, open rondvaartboot (punter), veerpont, veerboot;

punten 3, 14 tot en met 17, 20 en 22 tot en met 25:

het bepaalde in artikel 5 onder c, d tot en met g, j en k is van overeenkomstige toepassing.

§ 6. Uitvoering van de certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

Het communautaire certificaat en het certificaat van onderzoek dienen losbladig in een stevige omslag te worden bewaard.

Indien deze omslag niet doorzichtig is, moet daarop het opschrift van het certificaat worden gedrukt, zijnde het tekstgedeelte van bladzijde 1 boven ‘naam van het schip’ van het certificaat.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

Het communautaire aanvullende certificaat dient te worden gevoegd bij het scheepspatent, bedoeld in de Herziene Rijnvaartakte (certificaat van onderzoek, afgegeven op grond van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995).

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Binnenschepenbesluit.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling certificaten.

Deze regeling zal zonder de bijlagen worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

De bijlagen liggen ter inzage bij de Scheepvaartinspectie, Bordewijkstraat 4 te Rijswijk.

's-Gravenhage, 12 april 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Bijlage I. behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.]

Bijlage II. behorende bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.]

Bijlage III. behorende bij artikel 1, derde lid, van de Regeling certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.]

Bijlage IV. behorende bij artikel 1, vierde lid, van de Regeling certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

Bijlage 36622.png
Model van het Certificaat van Onderzoek Stationaire bunkerstations

Bijlage V. behorende bij artikel 1, vijfde lid, van de Regeling certificaten

[Vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.]

Terug naar begin van de pagina