Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie

[Regeling vervallen per 11-07-2018.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 27-06-2014 t/m 10-07-2018

Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat de werkzaamheden van het voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau betreffende onder meer het indelen in kwaliteitsklassen van geslachte varkens en geslachte runderen op basis van de in de EEG-verordeningen voorgeschreven communautaire indelingsschema's, met ingang van 1 januari 1988 worden uitgevoerd door de voor dat doel opgerichte Besloten Vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Utrecht;

Overwegende dat het in dat verband wenselijk is over te gaan tot de instelling van een commissie van deskundigen die werkzaamheden verricht verband houdend met de bewaking van kwaliteit van de indeling in kwaliteitsklassen van geslachte dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 Er is een Commissie kwaliteitsbewaking classificatie, hierna te noemen de commissie.

 • 2 De commissie heeft als taak de bewaking van de kwaliteit van de indeling in kwaliteitsklassen van geslachte dieren en verricht daartoe onder meer de volgende werkzaamheden:

  • a. het vaststellen van de aan de degenen die zich bezig houden met de indeling in kwaliteitsklassen te stellen vereisten van vakbekwaamheid, in elk geval voor zover het de indelingen in kwaliteitsklassen van geslachte dieren op basis van het in de EEG-verordeningen bedoelde desbetreffende communautaire indelingsschema betreft;

  • b. het in verband met de toetsing van de in onderdeel a bedoelde vereisten doen afnemen van examens;

  • c. het doen afnemen van periodieke vergelijkende indelingen, in elk geval voorzover het de in onderdeel a van dit lid bedoelde indelingen betreft;

  • d. het verstrekken van certificaten, indien het de commissie is gebleken, dat is voldaan aan de in onderdeel a bedoelde vereisten, dan wel in voorkomend geval het intrekken daarvan;

  • e. het aan de Minister van Economische Zaken in voorkomende gevallen mededeling doen van afwijkingen welke zijn geconstateerd bij de uitoefening van de in onderdeel c van dit lid bedoelde werkzaamheden.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

Deze regeling strekt mede tot uitvoering van de artikelen 8 en 24 van Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan verordening 1249/2008 (PbEU 2008, L 337).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 Op verzoek van de Minister van Economische Zaken verricht de NVWA onderzoek naar de indeling in kwaliteitsklassen. De NVWA kan zich bij een onderzoek laten vergezellen door deskundigen die door de commissie zijn aangewezen.

 • 2 De bij de in het eerste lid bedoelde toezicht en controles geconstateerde bevindingen worden aan de Minister van Economische Zaken onverwijld ter kennis gebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

Ter uitvoering van de in artikel 1, tweede lid, bedoelde taken stelt de commissie een reglement vast, welke de goedkeuring behoeft van de Minister van Economische Zaken. In het reglement wordt tevens de werkwijze van de commissie vastgelegd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste vier leden, waaronder een voorzitter en één adviserend lid.

 • 2 De leden worden aangewezen door de Minister van Economische Zaken. De leden en het adviserend lid kunnen zich in de vergaderingen laten vertegenwoordigen.

 • 3 De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 De leden en het adviserend lid hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren. De aftredende leden en het adviserend lid kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2 Degene, die in de commissie de plaats inneemt van het lid of adviserend lid, wiens zittingsduur nog niet verstreken was, heeft zitting tot het einde van die duur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 De commissie stelt jaarlijks een verslag op van de door haar over de voorafgaande periode verrichte werkzaamheden en bevindingen.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt in handen gesteld van de Minister van Economische Zaken en de Besloten Vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-07-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1988.

 • 2 De regeling kan worden aangehaald als: Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie.

's-Gravenhage, 8 april 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Joustra

Naar boven