Beleidsregels reisafstanden studiefinanciering

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 30-03-1988 t/m 30-12-2004

Beleidsregels reisafstanden studiefinanciering

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bij de uitvoering van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252) worden, voor wat betreft de bepaling van de vergoeding van de reiskosten, de volgende regels in acht genomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Nederland wordt ten behoeve van de bepaling van de reisafstanden, bedoeld in artikel 9 van het Besluit studiefinanciering (Stb. 1986, 477), verdeeld in postcodegebieden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Onder een postcodegebied wordt verstaan het deel van Nederland waarin uitsluitend adressen voorkomen waarvan het geval gevormd door de vier cijfers van de door de P.T.T. gehanteerde postcodes hetzelfde is. De adressen van postbussen en antwoordnummers worden buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Als reisafstand wordt in aanmerking genomen de kortste afstand tussen het voor elk postcodegebied geldende meetpunt, gemeten langs de voor alle verkeer toegankelijke wegen dan wel autowegen en afgerond op gehele kilometers.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het meetpunt is voor ieder postcodegebied het punt waarvoor geldt, dat de som van de kwadraten van de afstanden van alle postadressen in dat postcodegebied, met uitzondering van die van postbussen en antwoordnummers, tot dat punt minimaal is.

  • 2 Indien het volgens het eerste lid bepaalde meetpunt buiten het postcodegebied valt, wordt daarvoor in de plaats gesteld het punt binnen het postcodegebied dat de in het eerste lid omschreven voorwaarde zo goed mogelijk benadert.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1986.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels reisafstanden studiefinanciering’.

  • 3 Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

  • 4 Een lijst met de volgens deze regeling bepaalde afstanden tussen de postcodegebieden ligt ter inzage bij de Centrale Directie Studiefinanciering in Groningen en bij de Commissie van beroep studiefinanciering in Groningen.

Zoetermeer, 23 maart 1988

De

minister

voornoemd,

W. J. Deetman

Naar boven