Beschikking landbouwtelling 1988

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 22-03-1988 t/m 23-01-2004

Beschikking landbouwtelling 1988

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. voedselcommissaris:

de provinciale voedselcommissaris;

b. opgaveplichtige:

degene, die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is uitgereikt of is verzonden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 5 april tot en met 10 juni 1988 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor de telling, als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, waarvan de modelen als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege de voedselcommissaris.

  • 2 De opgaveplichtige dient het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten in te vullen naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten gestelde aanwijzingen in acht te nemen en de aldus ingevulde en ondertekende biljetten binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn uitgereikt of verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder van het ministerie van Landbouw en Visserij in de provincie waarin de opgaveplichtige woonachtig is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking landbouwtelling 1988.

's-Gravenhage, 11 maart 1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1988/56.]

Naar boven