Regeling vrijstelling Applaud

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 18-10-1989 t/m 23-01-2004

Regeling vrijstelling Applaud

De minister van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16a Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288);

De Bestrijdingsmiddelencommissie gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

‘wet’:

de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

‘Applaud’:

het bestrijdingsmiddel met als werkzame stof buprofezin, waarvoor onder aanvraagnummer 87-085 T op 23 december 1986 een aanvraag tot toelating als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, is ingediend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden en in voorraad hebben en het gebruiken van het insecticide Applaud.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt slechts voor telers onder glas van vermeerderingsmateriaal van bloemisterijgewassen en vruchtgroenten, die in het bezit zijn van een verklaring van de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst waaruit blijkt dat deze de behandeling met het bestrijdingsmiddel Applaud van een of meer in de verklaring met name genoemde teelten op een in de verklaring aangeduid perceel noodzakelijk acht ter bestrijding van Bemisia tabaci (Genn.).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De in artikel 2 genoemde vrijstelling is slechts van toepassing op het bestrijdingsmiddel Applaud dat zich bevindt in een verpakking, welke voldoet aan het bepaalde in artikel 5 van de Beschikking Samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen van 22 februari 1980, nr. J. 3633 Stcrt. 43.

 • 2 De verpakking dient voorzien te zijn van de aanduidingen en vermeldingen overeenkomstig de tekst van de bijlage bij deze regeling en dient, voor zover van toepassing, te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 van de Beschikking Samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen van 22 februari 1980, nr. J 3633, Stcrt. 43.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De verklaring als genoemd in artikel 3 dient gedurende alle aan de toepassing gebonden werkzaamheden op eerste vordering aan de bevoegde opsporingsambtenaar te worden getoond.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het in artikel 2 genoemde gebruik is slechts toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing als vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De verklaring als genoemd in artikel 2 kan worden aangevraagd bij een districtskantoor van de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vrijstelling Applaud’ en treedt in werking met ingang van de dag van publikatie in de Nederlandse Staatscourant en werkt tot 1 februari 1990 dan wel tot de datum van de beschikking op de aanvraag tot toelating van Applaud, zo de datum van de betreffende beschikking voor 1 februari 1990 ligt.

's-Gravenhage, 19-02-1988

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra.

Bijlage Applaud

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Inhoud 200 ml

Werkzame stof: buprofezin

Gehalte: 250 g/1

Veiligheidsaanbevelingen:

 • -

  Buiten bereik van kinderen bewaren.

 • -

  Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

 • -

  Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insektenbestrijdingsmiddel in de teelt onder glas van vermeerderingsmateriaal van bloemisterijgewassen en vruchtgroenten, mits de gebruiksgerechtigde in het bezit is van een verklaring van de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling vrijstelling Applaud.

Gebruiksaanwijzing

Bloemisterijgewassen en vermeerderingsmateriaal van vruchtgroenten onder glas, tegen Bemisia tabaci

Zodra aantasting is vastgesteld een behandeling uitvoeren en deze na 10 à 14 dagen nog éénmaal herhalen. Zowel onder- als bovenzijde van de bladeren goed bevochtigen. Na deze twee bespuitingen blijven controleren of geen levende stadia van witte vlieg meer voorkomen. Bij het aantreffen van levende stadia of in geval van twijfel contact opnemen met de PD en alsnog een derde bespuiting uit laten voeren. Het verdient aanbeveling daags vóór de eerste toepassing het vliegende stadium van de witte vlieg te bestrijden door middel van een ruimtebehandeling met een daartoe toegelaten middel. Dosering: 0,03% (30 ml per 100 liter water).

Naar boven