Regeling inrichting register Wet milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2008.]
Geldend van 20-06-1994 t/m 31-05-2008

Regeling inrichting register Wet milieugevaarlijke stoffen

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 18 en 19, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 2 Een wijziging van de bijlagen bij de richtlijn treedt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de wet, worden van de stof waar de kennisgeving betrekking op heeft, in het register opgenomen:

  • a. met betrekking tot de identiteit van de stof:

   • 1e de handelsnaam;

   • 2e het nummer waaronder de kennisgeving van de stof is geregistreerd;

   • 3e het nummer van de kennisgeving waarnaar, indien met betrekking tot dezelfde stof reeds eerder kennisgeving is gedaan, wordt verwezen overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de regeling van de minister van Volkshuisvestig, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 1986, DGMH/BWS 18d6425 houdende nadere regels betreffende de indiening en de bekendmaking van de kennisgeving en van de overige gegevens van hoofdstuk 2 van de wet (Stcrt. 1986, 248);

  • b. met betrekking tot de effecten van de stof op mens en milieu:

   • 1e de verwijzingen naar de bijzondere, aan het gebruik van de stof verbonden, gevaren als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder d, van de wet, uitgedrukt in codes volgens bijlage III van de richtlijn;

   • 2e de acute toxiciteit voor vis, gegeven als de concentratie in mg/l waarbij 50% van de vissen sterft;

   • 3e de acute toxiciteit voor daphniae, gegeven als concentratie in mg/1 waarbij 50% van de daphniae geïmmobiliseerd is;

   • 4e de biologische afbreekbaarheid, gegeven als goed, inherent, of niet biologisch afbreekbaar, door middel van respectievelijk de letters g, i of n;

  • c. de mogelijkheden om de stof onschadelijk te maken, uitgedrukt in de codes opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;

  • d. de veiligheidsaanbevelingen, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder e, van de wet, uitgedrukt in codes volgens bijlage IV van de richtlijn;

  • e. de symbolen van de gevaarcategorieen, als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder c, van de wet, uitgedrukt in lettercodes volgens bijlage II van de richtlijn;

 • 2 Wijzigingen in de bijlagen II, III IV en VI van de richtlijn, voor zover van belang voor de uitvoering van dit besluit, worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant; daarbij wordt tevens bepaald met ingang van welke datum deze wijzigingen voor de toepassing van dit besluit in werking treden.

 • 3 Het register wordt geïndexeerd op:

  • a. de nummers waaronder de kennisgevingen zijn geregistreerd;

  • b. de handelsnamen van de stoffen, in alfabetische volgorde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Het register wordt ter inzage gelegd met ingang van 1 mei 1988.

 • 2 Het omvat bij de eerste bekendmaking alle stoffen waarvan in Nederland, in de periode tot 15 maart 1988, in het kader van de richtlijn gegevens zijn ontvangen van de zijde van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2008]

Het register ligt voor een ieder ter inzage in de bibliotheek van het directoraat-generaal Milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, VROM/NIROV, Oranje Buitensingel 90, te 's-Gravenhage , op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2008]

 • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van deze regeling wordt gezonden aan de Commissie en de lidstaten van de Europese Gemeenschappen.

 • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1988.

 • 4 Zij kan worden aangehaald als Regeling inrichting register Wet milieugevaarlijke stoffen.

's-Gravenhage, 19 februari 1988

De

minister

van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

E. H. T. M. Nijpels

Terug naar begin van de pagina