Besluit beëindiging eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 05-03-1988 t/m 30-11-2005

Besluit van 16 februari 1988, tot beëindiging van de eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 9 februari 1988, nr. 10023/4582, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel E.9, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, aanhef, en onder u, van de Invoeringswet W.H.B.O. (Stb. 1986, 290);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De in artikel E.9, tweede lid, onder u, van de Invoeringswet W.H.B.O. bedoelde eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken kunnen in stand worden gehouden tot 1 augustus 1990.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 februari 1988

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

Uitgegeven de derde maart 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven