Regeling aanwijzing groepen militairen als verzekerden Zfw

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing groepen militairen als verzekerden Zfw

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 1, onder p, en 11 van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet;

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 3 juli 1987, nr. SVV/VERZ/17698);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Verzekerd is met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw en mits hij zijn woonplaats hier te lande heeft:

  • a. degene die in werkelijke militaire dienst is ingevolge de bepalingen van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht 1954 en die niet langer dan 100 dagen onafgebroken in werkelijke militaire dienst is of geacht kan worden te zullen verblijven, mits hij op de dag, voorafgaande aan die van zijn opkomst voor het verrichten van deze militaire dienst, verzekerd is overeenkomstig de bepalingen van de Ziekenfondswet;

  • b. degene, die deelneemt aan de oefeningen van het Korps Nationale Reserve en op de dag, voorafgaande aan de opkomst voor deze oefeningen, verzekerd is overeenkomstig de bepalingen van de Ziekenfondswet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De premiebetaling voor de verzekering van degenen, bedoeld in artikel 1, geschiedt door betaling ineens van een bedrag dat jaarlijks door de minister van Defensie wordt gestort in de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet. Genoemd bedrag wordt jaarlijks door de ministers bedoeld in artikel 11 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, gehoord het College zorgverzekeringen, vastgesteld en wordt bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde aantal medeverzekerden van degenen, bedoeld in artikel 1, in het jaar waarover de premiebetaling geschiedt, met het bedrag van de gemiddelde kosten per verzekerde ingevolge de verzekering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Beschikking aanwijzing groepen militairen en gepensioneerde militairen als verzekerden Ziekenfondswet wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1988.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing groepen militairen als verzekerden Zfw.

Rijswijk, 11 februari 1988

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D.J.D. Dees

De

staatssecretaris

van Defensie,

J. van Houwelingen

Naar boven