Aanwijzing hulpofficieren van justitie ambtenaren Korps Rijkspolitie werkzaam bij FIOD

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-03-1988 t/m 01-01-2005

Aanwijzing hulpofficieren van justitie ambtenaren Korps Rijkspolitie werkzaam bij FIOD

De minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en sub 7, artikel 156, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en de beschikking benoemen van onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Stcrt. 1987 nr. 202/DP 587/1764);

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • I. aan te wijzen als hulpofficier van justitie de onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie werkzaam bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Financiën die de functie vervullen van hoofd van de afdeling Fiscale Recherche, hoofd van de afdeling Douane Recherche, alsmede van de ambtenaren bij deze afdelingen geplaatste teamleiders:

 • II. te bepalen dat de onder 1 genoemde ambtenaren zich in hun werkzaamheden als hulpofficier van justitie beperken:

  • a. tot fiscale delicten en de delicten genoemd in de beschikking benoemen van onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Stcrt. 1987, nr. 202/DP 587/1764);

  • b. tot het uitoefenen van de bevoegdheden hun toegekend bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering, artikel 83 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en artikel 201 van de Algemene Wet inzake de Douane en de Accijnzen:

 • III. te bepalen dat de onder I genoemde ambtenaren van de uit deze aanwijzing voortvloeiende bevoegdheden slechts gebruik mogen maken indien door hen met goed gevolg een door de minister van Justitie goedgekeurde opleiding is gevolgd;

 • IV. te bepalen dat van de uit deze aanwijzing voortvloeiende bevoegdheden gebruik moet worden gemaakt overeenkomstig de bevelen door het openbaar ministerie te geven;

 • V. te bepalen dat de onder I bedoelde ambtenaren hun processenverbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de inbeslaggenomen voorwerpen, rechtstreeks doen toekomen aan de officier van justitie;

 • VI. te bepalen dat de staatssecretaris van Financiën jaarlijks in de maand januari aan de minister van Justitie een overzicht doet toekomen van het aantal hulpofficieren bij de FIOD op 31 december van het voorafgaande jaar;

 • VII. te bepalen dat deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en in werking treedt met ingang van de vierde dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 1988

De

minister

voornoemd,
Namens de

minister

,
Het

plv. hoofd

van de Directie Politie
Naar boven