Instelling ontwikkelingsgroepen basisvorming: Lichamelijke oefening

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 04-02-1988 t/m 30-12-2004

Instelling ontwikkelingsgroepen basisvorming: Lichamelijke oefening

De minister van Onderwijs en Wetenschappen mede namens de minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende dat het beleid erop is gericht in het kader van de basisvorming voortgezet onderwijs eindtermen voor de verplichte vakken vast te stellen;

Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de formulering van deze eindtermen ontwikkelingsgroepen in te stellen,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er wordt een ontwikkelingsgroep lichamelijke oefening ingesteld die tot taak heeft:

  • a. het doen van voorstellen aan de minister voor eindtermen voor het vak lichamelijke oefening;

  • b. coördinatie van andere vakinhoudelijke activiteiten die in relatie tot de eindtermen plaatsvinden.

 • 2 De ontwikkelingsgroep wordt ingesteld over de periode van 1 januari 1988 tot 1 augustus 1991. Verlenging is mogelijk.

 • 3 De ontwikkelingsgroep bestaat uit:

  • -

   de voorzitter, tevens lid;

  • -

   twee leden vanuit de Koninklijke Nederlandse Vereniging van leraren en onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding;

  • -

   een lid op persoonlijke titel;

  • -

   een lid vanuit de lerarenopleidingen;

  • -

   een lid, tevens secretaris, vanuit het Instituut voor Leerplanontwikkeling;

  • -

   een lid vanuit het Instituut voor Toetsontwikkeling;

  • -

   een waarnemer namens de Groep Edukatieve Uitgeverijen.

   De voorzitter en leden worden benoemd door de minister.

 • 4 De ontwikkelingsgroep neemt de in de bijlage I bij deze beschikking opgenomen algemene richtlijnen neergelegd in de notitie ‘De ontwikkeling van eindtermen voor het basisonderwijs en voor basisvorming in het voortgezet onderwijs’ in acht.

 • 5 Daarnaast neemt de ontwikkelingsgroep de specifieke richtlijnen in acht die in de bijlage II zijn neergelegd.

 • 6 De voorstellen bedoeld onder a dienen uiterlijk op 15 december 1988 gereed te zijn; deze voorstellen dienen te zijn vergezeld van een verantwoording.

 • 7 Het secretariaat van de ontwikkelingsgroep wordt gevoerd door het in artikel 3 genoemde lid afkomstig uit het Instituut voor Leerplanontwikkeling.

 • 8 De ontwikkelingsgroep bepaalt zelf de werkwijze.

 • 9 De minister stelt middelen beschikbaar voor de activiteiten van de ontwikkelingsgroep.

 • 10 Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst. Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Zij treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 1988.

Zoetermeer, 21 januari 1988

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

Naar boven