Beschikking premie en plafonds 1988

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-1988 t/m 31-01-2005

Beschikking premie en plafonds 1988

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het percentage van de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wordt vastgesteld op 7.5.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het maximum bedrag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor grond A: f 4444,20 zijnde f 4115 vermeerderd met 8% vakantieuitkering;

voor grond B: f 6138,72 zijnde f 5684 vermeerderd met 8% vakantieuitkering.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking, die kan worden aangehaald als ‘Beschikking premie en plafonds 1988’ wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1988.

's-Gravenhage, 28 december 1987

De

minister

van Justitie,
voor deze
De

directeur-generaal Politie en Vreemdelingenzaken

De

Minister

van Binnenlandse Zaken
voor deze,
De

directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

Naar boven