Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-01-1988 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1987, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de terugdringing van de werkloosheid alsook de beperking van de collectieve uitgaven en van het financieringstekort, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1989 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1988 en 30 april 1988.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

In afwijking van artikel 23 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) heeft per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt bij de herziening per 1 januari 1989 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1988 en 30 april 1988.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1987

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Uitgegeven de dertigste december 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven