Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 22-01-1988 t/m heden

Wet van 23 december 1987, houdende machtiging tot deelneming door Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ten laste van 's Rijks schatkist bij te dragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor een totaal bedrag van f 41 009 460 (EENENVEERTIG MILJOEN NEGENDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG GULDEN) wordt bijgedragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1987

Beatrix

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

P. Bukman

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

Uitgegeven de eenentwintigste januari 1988

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven