Besluit bekostiging WEC

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-03-2022

Besluit van 23 december 1987, houdende intrekking van het Bekostigingsbesluit ISOVSO en vaststelling van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO in verband met de invoering van het bekostigingsstelsel van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 27 oktober 1987, nr. 9727/2363, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 19a en 59 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en de artikelen E 23 en E 24 van de Overgangswet ISOVSO ( Stb. 1987, 615);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 15 oktober 1987, nr. 1/1431);

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1987, nr. W05.87.0581);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 22 december 1987, nr. 10080/2363, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Titel I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

wet: Wet op de expertisecentra;

school: een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, h, j, k, m of n, van de wet, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

afdeling: afdeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

instelling: instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

nevenvestiging: een nevenvestiging als bedoeld in de artikelen 76a en 76b van de wet dan wel een nevenvestiging van een instelling, genoemd in artikel X van de Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen (Stb. 1995, 319);

openbare school: door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, in stand gehouden school;

bijzondere school: door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school;

bevoegd gezag van volgens de wet bekostigde scholen: voor wat betreft:

 • a. een openbare school: het college van burgemeester en wethouders voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens een gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

 • b. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 57 van de wet;

inspecteur: lid van de inspectie voor zover belast met taken op het gebied van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;

ouders: ouders, voogden of verzorgers;

teldatum: een van de data, bedoeld in artikel 118 van de wet;

commissie: de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de wet;

leerling: tenzij anders is bepaald een leerling:

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:

 • a. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;

 • b. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;

 • c. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk;

 • d. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder c of d, van de Vreemdelingenwet 2000;

 • e. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië.

schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

lokaal voor motorische therapie: ruimte van 120 m2 of minder die is bedoeld voor onderwijs in lichamelijke oefening aan leerlingen van 6 jaar en ouder;

schoolbad: een bad voor watergewenning of bewegingstherapie;

accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

formatiebasisbedrag: het formatiebasisbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a;

formatieleeftijdsbedrag: het formatieleeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b;

basisbedrag: het basisbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c;

leeftijdsbedrag: het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d.

TITEL II. Administratieve voorschriften met betrekking tot aanvang en einde bekostiging en borgstelling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 2. Gegevens en bescheiden school in plan van nieuwe scholen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het bevoegd gezag van een school die in een plan van nieuwe scholen als bedoeld in artikel 84, negende lid, en artikel 86, eerste lid, van de wet is opgenomen, zendt Onze Minister uiterlijk 3 maanden voor de datum van ingang van de bekostiging de benodigde administratieve gegevens en bescheiden voor de vaststelling van de vergoedingsbedragen, waaronder ten minste wordt begrepen het vermoedelijk aantal leerlingen op 1 oktober volgend op de datum van ingang van de bekostiging. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent de gegevens en bescheiden.

Artikel 3. Borgstelling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Ten einde overeenkomstig de bepalingen van dit besluit enige bekostiging van het Rijk te verkrijgen, moet het bevoegd gezag van een bijzondere school zijn aangesloten bij een organisatie van bevoegde gezagsorganen die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is en als zodanig door Onze Minister is erkend en zich te zijnen genoegen heeft borg gesteld voor terugbetaling van teveel ontvangen bedragen.

 • 2 De erkenning, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op een daartoe door het bestuur der organisatie tot Onze Minister gericht verzoek waarbij moet worden overgelegd een opgave van elk bevoegd gezag waarvoor zekerheid wordt gesteld, vermeldende ten aanzien van elke school, de gemeente en nadere plaatsaanduiding in de gemeente waar de school is gevestigd, alsmede naam van de rechtspersoon onder wiens bestuur de school staat. Wijzigingen die daarin worden aangebracht, deelt het bestuur der organisatie binnen twee weken mede aan Onze Minister. Deze wijzigingen ontheffen de organisaties niet van de voor het lopende jaar aangegane borgstelling ten behoeve van een aangesloten bevoegd gezag.

Artikel 3a. Aanvang van de bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De aanspraak op de verstrekking van bekostiging voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 124 en 131, eerste lid, van de wet ontstaat met ingang van 1 augustus van het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint.

 • 2 De aanspraak op de bekostiging voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding, bedoeld in artikel 128 van de wet ontstaat met ingang van 1 augustus van het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, ontstaat de aanspraak op bekostiging voor de uitgaven voor 1 lid van het personeel op 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint.

 • 4 De in het derde lid bedoelde bekostiging bestaat uit de som van

  • a. het basisbedrag, welk bedrag wordt verhoogd met een leeftijdsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs op 1 oktober voorafgaand aan de eerste kalenderdag van het schooljaar waarin de bekostiging van de nieuw geopende school begint; en

  • b. 2/12 van de aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 35, gebaseerd op de daar bedoelde factor 1.

 • 5 Voor de berekening van het basisbedrag, bedoeld in het vierde lid, en het leeftijdsbedrag, bedoeld in het vierde lid, bedraagt de formatie 2/12 formatieplaats.

 • 6 Indien een school op 1 oktober van het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint geen leerlingen heeft, ontstaat in afwijking van het tweede lid, aanspraak op bekostiging voor de personeelskosten, bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet met ingang van de eerste dag van de maand waarin de school een leerling heeft. Indien de eerste volzin van toepassing is, wordt de bekostiging voor het lopende schooljaar en het schooljaar daaropvolgend gebaseerd op het aantal leerlingen dat de school heeft op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop de school de eerste leerling heeft.

 • 7 Indien een school op 1 oktober van het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint geen leerlingen heeft, ontstaat in afwijking van het zesde lid, aanspraak op bekostiging voor de personeelskosten, bedoeld in de artikelen 124 en 131, eerste lid, van de wet met ingang van de eerste dag van de maand waarin de school een leerling heeft. Indien de eerste volzin van toepassing is, wordt de bekostiging voor het lopende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar gebaseerd op het aantal leerlingen dat de school heeft op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop de school de eerste leerling heeft.

Artikel 3b. Vaststelling bevoorschotting en verrekening van voorschotten

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Aan het bevoegd gezag van een nieuw geopende school wordt, in afwachting van de vaststelling van de bekostiging voor personeelskosten en de bekostiging voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding op basis van de gegevens op de teldatum, een voorschot op de bedoelde bekostiging verstrekt indien het bevoegd gezag uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school begint, het vermoedelijk aantal leerlingen op 1 oktober volgend op de datum van ingang van de bekostiging aan Onze Minister meldt.

 • 2 Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. de bekostiging, bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet berekend overeenkomstig dit besluit, met dien verstande dat wordt gerekend met het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid; en

  • b. de bekostiging, bedoeld in artikel 128 van de wet berekend overeenkomstig dit besluit, met dien verstande dat wordt gerekend met het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Onze Minister is bevoegd tot verrekening van verstrekte voorschotten met de betalingen die voortvloeien uit de vaststelling van de onderscheiden onderdelen van de bekostiging.

 • 5 Indien Onze Minister een voorschot verleent in gevallen waarin de bekostiging wegens niet aan het bevoegd gezag van een school toe te rekenen omstandigheden niet tijdig kan worden vastgesteld, zijn het derde en het vierde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Opheffing van een school

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het bevoegd gezag geeft binnen twee weken na beslissing tot opheffing van de school of een nevenvestiging van een instelling kennis daarvan aan Onze Minister, gedeputeerde staten, de inspecteur en, indien het een bijzondere school of een nevenvestiging van een bijzondere instelling betreft, eveneens aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school onderscheidenlijk de nevenvestiging van de instelling is gelegen.

TITEL III. Leerlingenadministratie, leerlingentelling, opgave gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school en overige bekostigingsgegevens

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

AFDELING 1. Leerlingenadministratie

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 5. Inhoud leerlingenadministratie

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De directeur van een school draagt er zorg voor dat een overzichtelijke administratie van de gegevens van de leerlingen met inbegrip van het gemeenschappelijk rapport, bedoeld in artikel 41, zesde lid, van de wet, en van hun ouders, alsmede van de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerlingen op de school aanwezig is. In deze administratie wordt een onderverdeling gemaakt naar:

  De directeur draagt er zorg voor dat de volledige administratie op de hoofdvestiging aanwezig is.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop de leerlingenadministratie wordt ingericht.

Artikel 6. Inschrijving

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De directeur van een school schrijft een leerling slechts in na een beslissing van het bevoegd gezag tot toelating van de leerling, of indien de leerling tijdelijk op de school wordt geplaatst op grond van artikel 40, achtste lid, van de wet.

 • 2 De directeur schrijft de leerling in met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het eerst bezoekt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, schrijft de directeur een leerling die de school voor het eerst bezoekt op de eerste schooldag van het schooljaar, in met ingang van 1 augustus van dat schooljaar, behoudens wanneer de leerling op 1 augustus de leeftijd van 4 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 7. Uitschrijving

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De directeur van een school op wiens school de leerling staat ingeschreven, schrijft de leerling, indien deze de school verlaat, uit met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht. De directeur schrijft de leerling die wordt uitgeschreven na de school op de laatste schooldag van het schooljaar te hebben bezocht, uit met ingang van 31 juli van dat schooljaar.

 • 2 Indien de directeur van een school op wiens school de leerling staat ingeschreven binnen 4 weken na de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht uit het register onderwijsdeelnemers, bedoeld in de Wet register onderwijsdeelnemers, een melding ontvangt van de inschrijving van de leerling op een andere school of een school voor ander onderwijs, wijzigt de directeur de datum van uitschrijving, bedoeld in het eerste lid, alsnog in de datum van de dag voorafgaande aan de inschrijving op die andere school of die school voor ander onderwijs.

Artikel 8. Bewaren van gegevens

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel artikel 41, negende lid, van de wet, blijven de gegevens die in de leerlingenadministratie zijn opgenomen daarvan in ieder geval deel uitmaken gedurende 5 jaar nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven.

 • 2 Het gemeenschappelijk rapport, bedoeld in artikel 41, zesde lid, van de wet alsmede de gegevens die van belang zijn voor de berekening van de bekostiging voor personeelskosten worden in elk geval binnen acht weken na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het eerste lid, vernietigd.

Artikel 9. Leerlingentelling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Voor de toepassing van het bepaalde in de wet worden, onverminderd het bepaalde in artikel 7, de leerlingen op een school meegeteld die toelaatbaar zijn verklaard tot een van de onderwijssoorten die door de school worden verzorgd dan wel tot het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, van de wet, waartoe de school behoort en die op een teldatum op die school staan ingeschreven, tenzij zij vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum meer dan de helft van het aantal schooldagen zonder geldige reden hebben verzuimd.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt ten aanzien van de leerplichtige leerling als geldige reden aangemerkt een vrijstelling van geregeld schoolbezoek als bedoeld in de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406). Ten aanzien van de niet-leerplichtige leerling worden als geldige reden aangemerkt dezelfde gronden als die welke leiden tot een vrijstelling als bedoeld in de vorige volzin.

 • 3 Indien een teldatum valt op een dag waarop geen onderwijs wordt gegeven, worden op de eerstvolgende schooldag de leerlingen geteld, die op de teldatum stonden ingeschreven.

 • 4 Een leerling kan slechts op 1 school voor de bekostiging meetellen.

Artikel 10. Terugmelding gegevens aantal leerlingen op de teldatum

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Met het oog op de vaststelling van de bekostiging, bedoeld in de artikelen 12a, eerste lid, en 29, eerste lid, doet Onze Minister aan het bevoegd gezag jaarlijks een overzicht toekomen van de hem ter beschikking staande gegevens over het aantal leerlingen op de teldatum dat bij de vaststelling van de bekostiging in aanmerking wordt genomen. Het overzicht wordt gelijktijdig met het besluit tot vaststelling van de bekostiging, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, toegezonden.

 • 2 Het overzicht, bedoeld in het eerste lid, is onderverdeeld in leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en overige leerlingen.

 • 3 Indien de school een nevenvestiging heeft, is het overzicht, bedoeld in het eerste lid, tevens onderverdeeld in de leerlingen van de hoofdvestiging en de leerlingen van elk van de nevenvestigingen.

AFDELING 3. Verstrekken overige gegevens

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 10a. Verstrekken gegevens REC aan Minister

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 10b. Verstrekken gewogen gemiddelde leeftijd leraren

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school doet jaarlijks voor 1 december aan Onze Minister mededeling van de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van die school op 1 oktober daaraan voorafgaand.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven voor de toepassing van het eerste lid.

Artikel 10c. Verklaring bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het bevoegd gezag verstrekt gelijktijdig met de verklaring, bedoeld in artikel 157, vierde lid, van de wet een verklaring omtrent de juistheid en tijdige aanmelding van de gegevens waarop bekostigingsbedragen zijn of worden gebaseerd.

TITEL IV. Boekhoudvoorschriften

[Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 11. Boekhoudvoorschriften bijzondere scholen en instellingen

[Vervallen per 10-02-2006]

Hoofdstuk III. Vergoeding voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor scholen en schoolbaden van scholen, niet zijnde instellingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Titel I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

AFDELING 1. REIKWIJDTE

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 12. Omschrijving

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Hoofdstuk III is behoudens het gestelde in het tweede lid niet van toepassing op instellingen.

 • 2 Het Rijk verstrekt elke maand van het uitkeringsjaar in verband met de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding aan het bevoegd gezag van een instelling, een twaalfde gedeelte van de vergoeding, bedoeld in artikel 128, negende lid, van de wet, waarop het over dat jaar recht heeft.

TITEL II. Vergoeding materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van scholen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 12a. Vaststelling en nadere vaststelling bekostiging materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 2 Indien de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 157, vierde lid, van de wet aanleiding geeft tot wijziging van de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister voor 1 oktober de bekostiging voor dat jaar nader vast.

 • 3 Het Rijk verstrekt elke maand van het bekostigingsjaar in verband met de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding aan het bevoegd gezag een twaalfde gedeelte van de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, waarop het over dat jaar recht heeft.

Artikel 13. Maandelijkse betaling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Het Rijk verstrekt elke maand van het uitkeringsjaar in verband met de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding aan het bevoegd gezag van een school een twaalfde gedeelte van de vergoeding, bedoeld in artikel 128, eerste lid, van de wet, waarop het over dat jaar recht heeft.

 • 3 Indien artikel 12a, derde lid, van toepassing is, vindt verrekening plaats van de vergoeding voor dat jaar met de vergoeding die wordt verstrekt in de maanden oktober tot en met december van het uitkeringsjaar.

Artikel 14. Normatieve vaststelling schoolgrootte

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 15. Vergoeding door gemeente aan bevoegd gezag instellingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het aantal groepen leerlingen bedoeld in artikel 130, derde lid, tweede volzin, van de wet, wordt berekend overeenkomstig artikel 14, waarbij de factor N voor het speciaal onderwijs 12 en voor het voortgezet speciaal onderwijs 7 is.

Artikel 16. Verstrekken gegevens vergoeding materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

[Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 17. Omschrijving uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor schoolgebouwen hebben betrekking op de programma’s van eisen, bedoeld in artikel 112, eerste lid, van de wet.

Artikel 18. Omvang vergoeding uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding wordt bepaald volgens de programma’s van eisen, bedoeld in artikel 111, derde lid onderdeel a, van de wet.

TITEL III. Vergoeding materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van schoolbaden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 19. Vergoeding schoolbaden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De aanspraak op vergoeding voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van een schoolbad ontstaat met ingang van de maand voorafgaand aan de melding aan Onze Minister van de ingebruikneming daarvan en eindigt met ingang van de maand volgend op de maand waarin het schoolbad buiten gebruik wordt gesteld. Binnen acht weken na de buitengebruikstelling wordt daarvan melding gemaakt aan Onze Minister.

 • 2 Voor de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, van een schoolbad waarvan het gebruik niet is beëindigd ingevolge artikel 108 van de wet, zijn de artikelen 12a en 13, van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat waar het betreft artikel 12a, eerste lid, Onze Minister binnen acht weken na de melding van ingebruikneming, bedoeld in het eerste lid, de vergoeding voor dat jaar vaststelt.

Hoofdstuk IV. Vergoeding voor en buitengebruikstelling van oude eigendoms- en huurscholen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Titel I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 20. Schatting

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Schattingen welke ingevolge dit hoofdstuk dienen plaats te vinden, geschieden door een commissie van 3 deskundigen van wie er een wordt benoemd door de Onderwijsraad, een door burgemeester en wethouders en een door het bevoegd gezag. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien geen meerderheid wordt verkregen, wordt de waarde bepaald op het gemiddelde van de 3 schattingsopgaven. Afschrift van de beslissing wordt gezonden aan het gemeentebestuur en het bevoegd gezag. De kosten van de schattingen komen ten laste van de gemeente.

Artikel 21. Niet meer verschuldigde vergoeding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De vergoedingen, bedoeld in de titels II en III, zijn niet langer verschuldigd wanneer de gemeente de eigendom van het terrein en gebouw verkrijgt of wanneer het terrein en gebouw niet meer voor het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de wet, wordt gebruikt.

TITEL II. Eigendomsscholen als bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 22. Vergoeding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Voor de terreinen en gebouwen die eigendom zijn van het bevoegd gezag van een bijzondere school en op 1 januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, betaalt de gemeente jaarlijks aan het desbetreffende bevoegd gezag een vergoeding, berekend over de waarde van de terreinen, gebouwen en het meubilair zoals deze ingevolge de Lager-onderwijswet 1920 is geschat. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin wordt voor gebouwen die niet uitsluitend zijn bestemd voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de wet, de vergoeding berekend over 80 procent van het voor het desbetreffende gebouw ingevolge de Lager-onderwijswet 1920 geschatte bedrag. De vergoeding wordt op gelijke wijze uitbetaald aan een bevoegd gezag dat na 1 januari 1921 de eigendom van terreinen en gebouwen van een bijzondere school die op 1 januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, heeft verkregen of verkrijgt.

 • 2 Voor de toepassing van dit artikel worden onder gebouwen in aanbouw verstaan de gebouwen van een bijzondere school waarvan de ontwerpen voor 1 januari 1921 overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 juni 1912 (Stb. 193) bij het rijksschooltoezicht werden ingediend en die voor 1 juli 1923 zijn voltooid.

Artikel 23. Hoogte vergoeding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De vergoeding, bedoeld in artikel 22, bedraagt 5 procent van de geschatte waarde, onderscheidenlijk het in de tweede volzin van het eerste lid van dat artikel bedoelde bedrag waarover de vergoeding dient te worden berekend.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan, op verzoek van het bevoegd gezag van de bijzondere school, bepalen dat in verband met de op het bevoegd gezag rustende geldelijke verplichtingen, gedurende een door hem vast te stellen termijn de vergoeding naar een hoger percentage zal worden berekend.

Artikel 24. Vermindering van de vergoeding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Indien voor de bouw van nieuwe lokalen gebruik wordt gemaakt van een gebouw of terrein als bedoeld in artikel 22, of indien overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld dat een gedeelte van een zodanig gebouw of terrein ten gevolge van het in gebruik nemen van nieuwe of andere lokalen blijvend niet meer voor de school wordt gebruikt, wordt de geschatte waarde, bedoeld in dat artikel, verminderd met de geschatte waarde van de niet meer gebruikte lokalen, en wordt over het verschil de vergoeding opnieuw berekend. De nieuw berekende vergoeding gaat in op het tijdstip waarop de lokalen buiten gebruik zijn gesteld.

 • 2 Indien het meubilair in gebouwen als bedoeld in artikel 22 wordt vervangen, wordt de geschatte waarde, bedoeld in dat artikel, verminderd met het bedrag waarop de waarde van het oude meubilair was bepaald, en wordt over het verschil de vergoeding opnieuw berekend. De nieuw berekende vergoeding gaat in op het tijdstip van ingebruikneming van het nieuwe meubilair.

Artikel 25. Buitengebruikstelling gebouw of terrein van een bijzondere school

[Vervallen per 23-06-2000]

Artikel 26. Vervreemding en buitengebruikstelling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Wanneer de gebouwen en terreinen, bedoeld in artikel 22, anders dan ingevolge artikel 58 van de wet worden vervreemd, of zodra voor die gebouwen en terreinen overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld dat zij blijvend niet meer voor het onderwijs aan de school worden gebruikt, betaalt het bevoegd gezag van een bijzondere school aan de gemeente terug het bedrag dat de gemeente aan uitbreiding, verbouwing of vernieuwing van het gebouw en terrein op grond van de bepalingen van de Lager-onderwijswet 1920 of de Overgangswet ISOVSO zoals luidend op 31 december 1996 heeft uitgegeven, verminderd, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, met 2 procent voor wat betreft de uitbreiding en met 5 procent voor wat betreft de verbouwing of de vernieuwing, voor elk vol jaar dat is verstreken vanaf het tijdstip waarop de uitgaven zijn gedaan. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 2 Het bevoegd gezag van een bijzondere school betaalt aan de gemeente terug het bedrag dat de gemeente aan uitbreiding, algehele aanpassing, partiële aanpassing, ingrijpend onderhoud of energiebesparende maatregelen op grond van de bepalingen van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals die luidde op 31 december 1996 heeft uitgegeven, verminderd, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, met de ten behoeve van een voorziening als de onderhavige voor de desbetreffende school door het Rijk aan de gemeente verstrekte vergoedingen. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 3 Het bevoegd gezag van een bijzondere school betaalt aan de gemeente terug het bedrag dat de gemeente heeft uitgegeven aan de voorzieningen, bedoeld in artikel 90, eerste lid, onderdelen a 2°, b en c, van de wet, verminderd met de uit de gemeentebegroting blijkende afschrijving op het moment van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van de buitengebruikstelling, behoudens voor zover het betreft door de gemeente bekostigde grond, voor elk vol jaar dat is verstreken sedert het tijdstip waarop de uitgaven plaats hadden. De terugbetaling kan in termijnen plaatsvinden.

 • 4 Binnen vier weken na de vervreemding of nadat de buitengebruikstelling overeenkomstig artikel 108 van de wet is vastgesteld, draagt het bevoegd gezag van een bijzondere school de roerende zaken, behoudens die welke het bevoegd gezag uit eigen middelen heeft aangeschaft, aan de gemeente in eigendom over.

 • 5 Indien het bevoegd gezag in de onmogelijkheid verkeert het gebouw en terrein tegen een zodanige prijs te verkopen of op andere wijze daaruit zodanige inkomsten te verwerven, dat uit de opbrengst het verschuldigde bedrag kan worden terugbetaald, kan het bevoegd gezag aan zijn verplichtingen voldoen door overdracht van het gebouw en terrein aan de gemeente, dan wel door betaling aan de gemeente van een door gedeputeerde staten vast te stellen vergoeding.

Titel III. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 27. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Voor de gebouwen en terreinen waarvoor voor 1 januari 1989 vergoeding werd genoten op grond van artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, betaalt de gemeente jaarlijks aan het bevoegd gezag een vergoeding gelijk aan het bedrag dat voor huur van de gebouwen en terreinen, met inbegrip van de inrichting, het meubilair en het onderwijsleerpakket, redelijk is te achten, verminderd met de kosten van instandhouding van het gebouw. De vergoeding bedraagt niet meer dan het bedrag dat een redelijke vergoeding oplevert voor een overeenkomstige school, bestemd voor hetzelfde aantal leerlingen, die in normale omstandigheden verkeert. De vergoeding wordt in overleg tussen burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag vastgesteld. Indien voor gebouw en terrein, met inbegrip van de inrichting, het meubilair en het onderwijsleerpakket, een vergoeding uit de openbare kassen is of wordt genoten, wordt de vergoeding dienovereenkomstig verminderd.

 • 2 Aan het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een instelling, waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt betaald, verstrekt het Rijk jaarlijks een bedrag ter bestrijding van de kosten van de school waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergoeding niet is bestemd. De titels I tot en met III van hoofdstuk III zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28. Vervreemding en buitengebruikstelling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Indien het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 27, eigenaar is van het gebouw en terrein, en het gebouw en terrein niet meer voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de wet worden gebruikt, dan wel het gebouw en terrein na 1 september 1987 zijn of worden vervreemd, betaalt het bevoegd gezag voor elk jaar dat de gemeente met betrekking tot het gebouw en terrein een vergoeding heeft verstrekt, doch voor ten hoogste 40 jaren, aan de gemeente 1/40 deel van de waarde van het gebouw en terrein in het economisch verkeer, met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders kan besluiten in verband met eigen investeringen van het bevoegd gezag een lagere waarde vast te stellen. Indien toepassing is gegeven aan artikel VI, vierde lid, van de wet van 2 april 1998, Stb. 228, wordt de gemeente geacht gedurende 40 jaren een vergoeding met betrekking tot het gebouw en terrein te hebben verstrekt.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het bevoegd gezag de eigendom van het gebouw overdragen aan de gemeente.

Hoofdstuk V. Bekostiging voor de personeelskosten

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Titel I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 29. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Onze Minister stelt jaarlijks uiterlijk op 15 april, de bekostigingsbedragen, bedoeld in artikel 131, eerste en derde lid, van de wet vast voor zover deze bedragen mede gebaseerd zijn op het aantal leerlingen op de teldatum, met dien verstande dat Onze Minister voor het bepalen van het aantal leerlingen op de teldatum, de leerlingen in aanmerking neemt van wie het persoonsgebonden nummer tezamen met de basisgegevens, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet register onderwijsdeelnemers uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaande aan het bekostigingsjaar zijn opgenomen in het register onderwijsdeelnemers overeenkomstig artikel 14 van die wet. De bedragen hebben betrekking op een schooljaar.

 • 2 Onze Minister stelt de bekostigingsbedragen, bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet voorzover het betreft de bekostiging, bedoeld in artikel 38, vast binnen 8 weken na ontvangst van de gegevens ten behoeve van de berekening van deze bekostiging.

 • 3 Indien de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 157, vierde lid, van de wet aanleiding geeft tot wijziging van de bekostiging, bedoeld in het eerste of tweede lid, stelt Onze Minister voor 1 oktober de bekostiging voor dat jaar nader vast.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde bekostigingsbedragen kunnen door Onze Minister worden gewijzigd wegens algemene salarismaatregelen of wegens andere al dan niet uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.

Artikel 30. Betaalritme

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in artikel 124 en artikel 131, eerste lid, van de wet vindt maandelijks plaats op een bij ministeriële regeling vast te stellen betaalritme dat voor de verschillende onderdelen van de bekostiging verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 De betaling van de bekostiging voor personeelskosten bedoeld in artikel 131, tweede lid, van de wet vindt, tenzij bij beschikking anders wordt bepaald, plaats in een aantal gelijke maandelijkse termijnen.

Titel II. Bekostigingsgrondslagen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 31. Vaststelling bedragen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. formatiebasisbedrag: een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag, dat niet afhankelijk is van de leeftijd van personeel van de school;

 • b. formatieleeftijdsbedrag: een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag, dat vervolgens afhankelijk wordt gesteld van de leeftijd van personeel van de school;

 • c. basisbedrag: een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag, dat wordt bepaald door de in het desbetreffende artikel genoemde formatie te vermenigvuldigen met het formatiebasisbedrag;

 • d. leeftijdsbedrag: een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag, dat wordt bepaald door de in het desbetreffende artikel genoemde formatie te vermenigvuldigen met het formatieleeftijdsbedrag.

Artikel 32. Vast bedrag per school

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Aan elke school, niet zijnde een instelling, wordt voor de bekostiging van de personeelskosten een vast bedrag per school verstrekt. Het vaste bedrag per school bestaat uit een basisbedrag, welk bedrag wordt verhoogd met een leeftijdsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

 • 2 Voor de berekening van het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, en het leeftijdsbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt de formatie 1,1734 formatieplaats.

 • 3 Voor het schooljaar waarin een nieuwe school wordt geopend, wordt het leeftijdsbedrag vermenigvuldigd met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar van de leraren in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel 33. Formatie leraren per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor de berekening van het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 117, negende lid, van de wet, wordt de formatie leraren voor scholen per leerling vastgesteld volgens de onderstaande tabel:

Formatie leraren

speciaal onderwijs < 8 jaar

speciaal onderwijs ≥ 8 jaar

voortgezet speciaal onderwijs

Hoeveelheid fte’s

0,0565

0,0393

0,0765

Artikel 33a. Bekostiging in verband met ondersteuningsbehoefte

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Naast de bekostiging, bedoeld in artikel 33, ontvangt de school, niet zijnde een instelling, op grond van artikel 117, derde lid, van de wet een bedrag dat afhankelijk is van de ondersteuningscategorie zoals die is opgenomen in de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40 van de wet. Dit bedrag is de som van:

  • a. de formatie leraren per leerling volgens onderstaande tabel vermenigvuldigd met een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag:

   Formatie per leerling

   Categorie 1

   Categorie 2

   Categorie 3

   speciaal onderwijs < 8 jaar

   0,0637

   0,0616

   0,1304

   speciaal onderwijs ≥ 8 jaar

   0,0800

   0,0788

   0,1476

   voortgezet speciaal onderwijs

   0,1029

   0,1254

   0,1297

  • b. de formatie onderwijsondersteunend personeel per leerling volgens onderstaande tabel vermenigvuldigd met een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag:

   Formatie per leerling

   Categorie 1

   Categorie 2

   Categorie 3

   speciaal onderwijs < 8 jaar

   0,1180

   0,2287

   0,2896

   speciaal onderwijs ≥ 8 jaar

   0,0688

   0,2287

   0,2896

   Voortgezet speciaal onderwijs

   0,0529

   0,1962

   0,2892

   en

  • c. een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag.

 • 2 Indien er geen sprake is van een toelaatbaarheidsverklaring omdat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 40, achtste lid, van de wet dan wel van plaatsing in een residentiële instelling als bedoeld in artikel 117, zevende lid, van de wet ontvangt de school naast de bekostiging, bedoeld in artikel 33 bekostiging op basis van de hoofdonderwijssoort van de school volgens onderstaande tabel.

  Hoofdonderwijssoort

  Categorie

  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

  1

  Zeer moeilijk lerende kinderen

  1

  Langdurig zieke leerlingen

  1

  Lichamelijk gehandicapte leerlingen

  2

  Meervoudig gehandicapte leerlingen met de combinatie lichamelijke handicap en zeer moeilijk lerend,

  3

 • 3 Naast het in artikel 33 bedoelde bedrag ontvangt een instelling een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per instelling.

Artikel 34. Formatie onderwijsondersteunend personeel per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 35. Aanvullende bekostiging personeelskosten voor de schoolleiding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 2 De aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 117, vierde lid, van de wet bedraagt voor een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, niet zijnde een school voor meervoudig gehandicapte kinderen, met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 49 respectievelijk hoger is dan 49 een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 3 De aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 117, vierde lid, van de wet bedraagt voor een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, niet zijnde een school voor meervoudig gehandicapte kinderen, met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 49 respectievelijk hoger is dan 49 een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 4 De aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 117, vierde lid, van de wet bedraagt voor een school voor speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 5 De aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 117, vierde lid, van de wet bedraagt voor een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen, met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 49 respectievelijk hoger is dan 49 een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

Artikel 36. Meetellen plaatsen residentiële instellingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 37. Aanvullende bekostiging personeelskosten bij aanzienlijke tussentijdse toename aantal leerlingen per 16 januari

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38. Aanvullende bekostiging personeelskosten bij toename aantal leerlingen per 1 oktober van het lopende schooljaar

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 38a. Berekening bekostiging preventieve ambulante begeleiding

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 39. Berekening bekostiging ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 40. Berekening bekostiging personeelskosten m.b.t. verbreed toegelaten leerlingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 41. Berekening aanvullende bekostiging personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Voor de aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de bestrijding van onderwijsachterstanden voor scholen, niet zijnde instellingen, met een aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond op de teldatum boven het aantal van 4, wordt per leerling boven het aantal van 4 een basisbedrag toegekend, welk bedrag wordt verhoogd met een leeftijdsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

 • 2 Voor de berekening van het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, en het leeftijdsbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt de formatie per leerling 0,0385 formatieplaats.

 • 3 Voor het schooljaar waarin een nieuwe school wordt geopend, wordt het leeftijdsbedrag vermenigvuldigd met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 42. Bekostiging instellingen schooljaar 2014–2015

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor de berekening van het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 117, negende lid, onderdelen a en b, van de wet bedraagt in het schooljaar 2014–2015 voor instellingen de formatie leraren, per leerling de formatie die is aangegeven in onderstaande tabel:

Formatie leraren

speciaal onderwijs < 8 jaar

speciaal onderwijs ≥ 8 jaar

voortgezet speciaal onderwijs

Hoeveelheid fte’s

0,0565

0,0393

0,0765

Titel III. Structurele subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 42a. Subsidieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Onze Minister verstrekt volgens bij ministeriële regeling te stellen regels per boekjaar subsidie aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 170b, eerste lid, van de wet, voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Artikel 42b. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Het subsidiebedrag dat wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 170b, eerste lid, van de wet, bestaat uit een bedrag dat is bestemd voor personeelskosten voor de leraren die het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs verzorgen, en een bedrag dat is bestemd voor overige kosten.

 • 2 Het bedrag dat is bestemd voor personeelskosten kan met maximaal twee procent per jaar stijgen ten opzichte van het meest recent vastgestelde subsidiebedrag dat is bestemd voor personeelskosten.

 • 3 Het tweede lid vervalt met ingang van 31 december 2025.

 • 4 Voor het berekenen van de hoogte van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van ten hoogste veertig uren per schooljaar door leerlingen te ontvangen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 5 Bij het besluit tot verlening van de subsidie verleent Onze Minister voorschotten. Onze Minister stelt bij beschikking het betaalritme vast.

 • 6 Het bedrag dat ten hoogste wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 170b, eerste lid, van de wet, is het bedrag dat op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Artikel 42c. Nadere regels groepsgrootte en schooljaren

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over:

 • a. de minimale omvang van de groepsgrootte per stroming binnen het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs; en

 • b. het maximale aantal schooljaren per school waarin godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven.

Artikel 42d. Weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien:

Hoofdstuk VI. Correcties op de bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 43. Onderzoek vanwege de minister en correctie en in mindering brengen op de bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Onverminderd de bevoegdheid van de Inspectie van het onderwijs op grond van de Wet op het onderwijstoezicht kan Onze Minister een onderzoek instellen of doen instellen naar de jaarverslaggeving, naar de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de bekostiging, naar de rechtmatigheid van de bestedingen en naar de doelmatigheid van het beheer van de school.

 • 2 Indien uit een op grond van het eerste lid ingesteld onderzoek blijkt dat de bekostiging voor een school onjuist is vastgesteld, kan Onze Minister correcties aanbrengen op de bekostiging. Onze Minister doet het bevoegd gezag schriftelijk mededeling van een besluit tot het aanbrengen van een correctie op de bekostiging.

 • 3 Indien uit de jaarverslaggeving, bedoeld in artikel 157, eerste lid, van de wet, uit de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 157, vierde lid, van de wet of uit een op grond van het eerste lid ingesteld onderzoek blijkt dat de bekostiging voor een school onrechtmatig is besteed of ondoelmatig is aangewend, kan Onze Minister bepalen dat het desbetreffende gedeelte van de bekostiging niet ten laste komt van het Rijk of dat de daarmee gemoeide bedragen in mindering worden gebracht op de bekostiging, onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 44. Betaling i.v.m. correcties

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Een in artikel 43, tweede lid, bedoelde correctie wordt, indien de correctie strekt tot verhoging van de bekostiging, binnen acht weken na de mededeling, bedoeld in artikel 43, tweede lid, door Onze Minister betaald.

Hoofdstuk VII. Voorschriften betreffende berekening van overschotten bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 45. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 150a van de wet wordt onder exploitatieoverschot verstaan:

  • a. het bedrag van de bekostiging, bedoeld in de artikelen 120, 128 en 131 van de wet, verminderd met de lasten over dat jaar voor zover deze als rechtmatig kunnen worden aangemerkt,

  • b. de reserveringen voor zover afkomstig uit ’s Rijks kas, met inbegrip van de ontvangen rentebaten, en

  • c. voor zover het een niet door een gemeente in stand gehouden school betreft, de niet bestede gedeelten van de uitkeringen op grond van de voorschriften inzake de gemeentelijke overschrijding.

 • 2 Het bevoegd gezag meldt het overeenkomstig het eerste lid berekende saldo, verdeeld naar de onderdelen a en b, respectievelijk c, van het eerste lid tezamen met het jaarverslag over het laatste jaar waarin de school nog geheel of gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking kwam. De opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant omtrent de juistheid van de opgave.

 • 3 Indien het exploitatieoverschot van een niet door een gemeente in stand gehouden school mede is opgebouwd uit uitkeringen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en geen onderscheid kan worden gemaakt met de baten respectievelijk de lasten als bedoeld in het eerste lid onderdelen a en b, geldt als maatstaf voor de verdeling van eerstbedoeld deel van het exploitatieoverschot tussen Rijk en de desbetreffende gemeente de verhouding tussen het ontvangen bedrag aan bekostiging van het Rijk en het ontvangen bedrag aan uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van de gemeente in een periode van vijf jaren, voorafgaand aan het jaar van de beëindiging van de bekostiging. De verdeling behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Hoofdstuk VIII. Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 46. Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De geschillencommissie, bedoeld in artikel 44 van de wet, bestaat uit ten minste 7 leden met verschillende deskundigheden. De leden worden benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de landelijke ouderorganisaties, de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties.

 • 2 De leden worden benoemd en ontslagen door Onze Minister.

 • 3 De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen ten hoogste 2 maal worden herbenoemd.

 • 4 De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over (ortho)pedagogische, psychologische, onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en medische deskundigheid. Voor de behandeling van ieder ingediend geschil kiest de commissie uit haar leden één voorzitter en twee leden. De commissie bepaalt welke samenstelling bij de behandeling van het geschil het meest geschikt is.

 • 5 De leden worden ontslagen indien zij daarom verzoeken.

 • 6 De leden mogen niet deel uitmaken van het bevoegd gezag van een van de scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband of het bevoegd gezag van dat samenwerkingsverband dat betrokken is in het geschil en zij functioneren zonder last of ruggenspraak.

 • 7 De commissie zendt haar oordeel aan het bevoegd gezag en een afschrift van haar oordeel aan de ouders.

 • 8 Het bevoegd gezag van de school die het oordeel van de commissie heeft ontvangen, deelt schriftelijk aan de ouders en aan de commissie mee wat er met het oordeel wordt gedaan. Indien de beslissing van het bevoegd gezag van de school afwijkt van het oordeel van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld.

Hoofdstuk VIIIa. Vaststelling percentage onderwijstijd in vreemde taal

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 47. Percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het percentage, bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet, waarin een deel van het onderwijs kan worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal is ten hoogste 15% per schooljaar.

Hoofdstuk IX. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 48. Monitor veiligheid op school

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het instrument ter monitoring van de veiligheid van leerlingen, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de wet:

 • a. geeft inzicht in de ervaren en feitelijke veiligheid en het welbevinden van de leerlingen, voor zover dat verband houdt met de veiligheid, op school;

 • b. wordt ten minste eens per schooljaar afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen; en

 • c. is gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar.

Artikel 53. Verrekening met de vergoeding

[Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 54. Verstrekken gegevens voor vergoeding

[Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 56. Financiële jaarverslaggeving

[Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 56a. Vergoeding regionaal expertisecentrum

[Vervallen per 01-08-2014]

HOOFDSTUK X. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 57. Overgangsartikel met betrekking tot artikel 23, tweede lid

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Met besluiten als bedoeld in artikel 23, tweede lid, worden Onze besluiten inzake de vergoeding, bedoeld in artikel 23, die zijn genomen voor 1 januari 1989, gelijkgesteld.

Artikel 58. Overgangsbekostiging scholen cluster 3 en 4

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 58a. Instellingen cluster 2

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Indien de bevoegde gezagsorganen van de onderstaande scholen of vestigingen van scholen besluiten die scholen en vestigingen om te zetten in een instelling al dan niet bestaande uit verschillende nevenvestigingen, komen die instelling en nevenvestiging met ingang van 1 augustus 2015 voor bekostiging in aanmerking:

  Auris Prof. Groenschool te Amersfoort

  Auris De Kring te Goes

  Auris College Rotterdam te Rotterdam

  Auris Hildernisseschool te Rotterdam

  Auris Taalfontein te Rotterdam

  Auris Dr. M. Polanoschool te Rotterdam

  Auris Bertha Muller School te Utrecht

  Auris De Taalkring te Utrecht

  Auris College Utrecht te Utrecht

  Auris Taalkring nevenvestiging Hilversum te Hilversum

  Auris Hildernisseschool nevenvestiging te Gouda

  Auris Ammanschool te Dordrecht

  De Weerklank Leiden te Leiden

  De Weerklank nevenvestiging Alphen a/d Rijn te Alphen aan de Rijn

  De Spreekhoorn te Breda

  De Spreekhoorn nevenvestiging te Tilburg.

  De Spreekhoorn nevenvestiging te Bergen op Zoom

  Prof. van Gilseschool te Haarlem

  Prof. van Gilseschool nevenvestiging Beverwijk te Beverwijk

  Prof. Van Gilseschool nevenvestiging Hoofddorp te Hoofddorp.

 • 2 Indien de bevoegde gezagsorganen van de onderstaande scholen of vestigingen van scholen besluiten die scholen en vestigingen om te zetten in een instelling al dan niet bestaande uit verschillende nevenvestigingen, komen die instelling en nevenvestiging met ingang van 1 augustus 2015 voor bekostiging in aanmerking:

  School De Voorde te Zoetermeer

  School De Voorde te Rijswijk

  Kentalis Het Rotsoord te Utrecht

  Kentalis Effatha VSO te Zoetermeer

  Kentalis Effatha SO De Plataan te Zoetermeer

  Kentalis Effatha SO de Tamarinde te Zoetermeer

  Kentalis Effatha VSO De Linde te Zoetermeer

  Kentalis Scholengemeenschap Signis, Jan Sluytersstraat te Amsterdam

  Kentalis Scholengemeenschap Signis, Jan Tooropstraat te Amsterdam

  Kentalis Scholengemeenschap Signis, nevenvestiging te Assendelft

  Kentalis De Stijgbeugel te Arnhem

  Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool te Arnhem

  Kentalis Terwindt te Groesbeek

  Kentalis de Marwindt te Nijmegen

  Kentalis Martinus van Beek te Nijmegen

  Kentalis Martinus van Beek nevenvestiging te Oss

  Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool te Silvolde

  Kentalis Compas te Sint-Michielsgestel

  Kentalis Rafaël te Sint-Michielsgestel

  Kentalis Talent A te Vught

  Kentalis Talent B te Vught

  Kentalis Mariëlla te Sint-Michielsgestel

  Kentalis De Skelp te Drachten

  Kentalis Tine Marcusschool te Groningen

  Kentalis Tine Marcusschool nevenvestiging te Emmen

  Kentalis Dr. J. de Graafschool te Groningen

  Kentalis Guyotschool voor SO-A te Haren (Gr.)

  Kentalis Guyotschool voor SOVSO-B te Haren (Gr.)

  Kentalis Guyotschool voor SOVSO-B nevenvestiging te Vries (Gr.)

  Kentalis Guyotschool voor VSO te Haren (Gr.)

  Kentalis Enkschool nevenvestiging te Zwolle.

 • 3 Indien de bevoegde gezagsorganen van de onderstaande scholen of vestigingen van scholen besluiten die scholen en vestigingen om te zetten in een instelling al dan niet bestaande uit verschillende nevenvestigingen, komen die instelling en nevenvestiging met ingang van 1 augustus 2015 voor bekostiging in aanmerking:

  School De Beemden te Eindhoven

  De Beemden nevenvestiging Venlo te Venlo

  School de Horst te Eindhoven

  De Horst nevenvestiging Venlo te Venlo

  School Ekkersbeek te Eindhoven

  Ekkersbeek nevenvestiging te Sint-Michielsgestel

  Mgr. Hanssenschool te Hoensbroek

  Mgr. Hanssenschool nevenvestiging te Roermond.

 • 4 Indien de bevoegde gezagsorganen van de onderstaande scholen of vestigingen van scholen besluiten die scholen en vestigingen om te zetten in een instelling al dan niet bestaande uit verschillende nevenvestigingen, komen die instelling en nevenvestiging met ingang van 1 augustus 2015 voor bekostiging in aanmerking:

  Prof. Huizingschool te Enschede

  Het Maatman te Enschede.

 • 5 Indien de bevoegde gezagsorganen van de onderstaande scholen of vestigingen van scholen besluiten die scholen en vestigingen om te zetten in een instelling al dan niet bestaande uit verschillende nevenvestigingen, komen die instelling en nevenvestiging met ingang van 1 augustus 2015 voor bekostiging in aanmerking:

  Alexander Roozendaalschool te Amsterdam

  Alexander Roozendaalschool nevenvestiging Purmerend te Purmerend

  AG Bell te Amsterdam

  Prof. H. Burgerschool te Amsterdam

  Cor Emousschool te ’s-Gravenhage

  Hendrik Mol te Schagen

  Burgemeester de Wildeschool te Schagen

  Burgemeester de Wildeschool nevenvestiging Alkmaar te Alkmaar

  Burgemeester de Wildeschool nevenvestiging Zwaag

Artikel 58b. Overleg niet herplaatst personeel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 2 Een bevoegd gezag als bedoeld in het eerste lid is het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra of een centrale dienst, waar het personeel in het schooljaar 2014–2015 in dienst is.

 • 3 Het personeel, bedoeld in het eerste lid, is het personeel dat op 1 mei 2012 als ambulant begeleider in dienst was bij een school niet zijnde een instelling als bedoeld in de wet, een regionaal expertisecentrum als bedoeld in de wet of een centrale dienst.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personeel, niet zijnde ambulant begeleiders, dat op 1 mei 2012 is dienst was bij een samenwerkingsverband, een centrale dienst of een regionaal expertisecentrum en dat in het eerste schooljaar waarin artikel 70a van de Wet op het primair onderwijs is vervallen, niet kan worden herplaatst.

 • 5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de rechtspersoon, bedoeld in artikel 170 van de wet voor zover het personeel, bedoeld in het derde of vierde lid, betreft dat in verband met de opheffing van regionale expertisecentra en de beëindiging van de ondersteuningswerkzaamheden bij de samenwerkingsverbanden zoals die bestonden voor 1 augustus 2013, een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Artikel 59. Intrekking Bekostigingsbesluit ISOVSO

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Het Bekostigingsbesluit ISOVSO (Stb. 1985,728) wordt ingetrokken.

Artikel 60. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekostiging WEC.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage , 23 december 1987

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

N. J. Ginjaar-Maas

Uitgegeven de dertigste december 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage I. Model en voorschriften financiële jaarverslaggeving instellingen behorend bij artikel 56

[Vervallen per 10-02-2006]

Bijlage V

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

[Red: Door vernummering vervallen.]

Naar boven