Rangenbesluit rijksbrandweerpersoneel

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-12-1987 t/m heden

Rangenbesluit rijksbrandweerpersoneel

De minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie,

Overwegende, dat het in verband met de invoering bij koninklijk besluit van 1 november 1983, Stb. 572, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 gewenst is een nieuwe regeling te treffen voor de aan de rijksbrandweerambten te verbinden rangen;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het lid van het rijksbrandweerpersoneel, als zodanig aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken dan wel – voor zover het rijksbrandweerpersoneel betreft dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie – de minister van Defensie, dat is aangesteld in een ambt waaraan een salarisschaal is verbonden als genoemd als eerste kolom van de bij dit besluit behorende bijlage, voert de achter die salarisschaal in de tweede kolom vermelde rang.

  • 2 Het lid van het rijksbrandweerpersoneel, dat is aangesteld in een ambt waaraan salarisschaal 8 van het BBRA 1984 is verbonden, voert op aanwijzing van de minister van Binnenlandse Zaken, respectievelijk de minister van Defensie de rang van brandmeester dan wel adjunct-hoofdbrandmeester.

  • 3 De volgorde van de in de tweede kolom van de in het eerste lid bedoelde bijlage genoemde rangen is zodanig, dat een eerdergenoemde rang lager is dan een latergenoemde.

Artikel 2

Het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de leden van het rijksbrandweerpersoneel, die in dienst zijn genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Artikel 3

De cursisten, van wie de opleiding tot beroepsbrandweerofficier ingevolge artikel 15, twee lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) geschiedt vanwege de minister van Binnenlandse Zaken, voeren de rang van adspirant-officier.

Artikel 4

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 juli 1964, nr. E64/U2595, (Stcrt. 1964, 157), wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 4 december 1987

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

De

minister

van Defensie,

W. F. van Eekelen

Bijlage Rangen rijksbrandweerpersoneel

I

Bijlage B BBRA 1984

II

Rang

3

adspirant brandwacht

4

brandwacht

5

brandwacht eerste klas

6

hoofdbrandwacht

7

onderbrandmeester

8

brandmeester/adjunct-hoofdbrandmeester

9

adjunct-hoofdbrandmeester eerste klas

10

hoofdbrandmeester

11

hoofdbrandmeester eerste klas

12

commandeur

13

commandeur eerste klas

14

adjunct-hoofdcommandeur

15

adjunct-hoofdcommandeur eerste klas

16

hoofdcommandeur

17

hoofdcommandeur eerste klas

Naar boven