Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Bodembescherming

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 09-12-1987 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Bodembescherming

De minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1, onder 3°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet bodembescherming voor zover deze feiten economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten, worden aangewezen: de ambtenaren, op grond van artikel 57, derde lid, van de Wet bodembescherming, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet bodembescherming bepaalde, voor zover het besluit waarbij zij daartoe door gedeputeerde staten zijn aangewezen, door de zorg van de Minister van Justitie in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 27 november 1987

De

Minister

voornoemd,
Namens de

minister

Het

Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht

,

J. R. H. Kuyper

Naar boven