Vaststelling bedrag voor bekostiging muskusrattenvanger

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-01-1988 t/m 30-06-2011

Vaststelling bedrag voor bekostiging muskusrattenvanger

De minister van Verkeer en Waterstaat;

Handelende na overleg met de minister van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel 4 van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers (Stb. 1985, 715);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het bedrag dat tot de kosten van een muskusrattenvanger wordt gerekend, wordt voor 1988 gesteld op f81 200.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden gepubliceerd, treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

's-Gravenhage, 25 november 1987

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven