Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1988 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 25 juni 1987, FES/SEA/21509, FES/SEA/21063 en FES/SEA/21508);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1988.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 24 november 1987

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Bijlage Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1988 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen welke het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1987 voor de ziekenfondsverzekeringen respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 664,1 mln respectievelijk f 59,4 mln.

  Het totale bedrag ad f 723,5 mln kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 511,6 mln en een materieel deel ad f 211,9 mln.

 • 2. In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,8 mln.

 • 3. In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

 • 4. Voor de ophoging naar het niveau 1988 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f 511,6 mln verhoogd met f 11,7 mln te weten:

  • a. f 1,8 mln in verband met de onder punt 2 genoemde inschalingseffecten;

  • b. f 9,9 mln als gevolg van een ophoging van het op grond van het voorgaande verkregen bedrag met de WAGGS-ruimte (1,93%) [0,0193 × f 513,4 mln = f 9,9 mln].

 • 5. Voor de ophoging naar het niveau 1988 wordt het materieel deel ad f 211,9 mln verhoogd met f 1,5 mln te weten:

  • a. f 1,5 mln in verband met de onder punt 3 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f 0,0 mln als gevolg van de indexering van het op grond van het voorgaande berekende bedrag met de prijsontwikkeling (0%).

 • 6. Indien blijkt dat de verandering van het prijspeil van de particuliere consumptie afwijkt van 0% kan het onder punt 5 onder b genoemde bedrag van 0 dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 7. Het op grond van de punten 1 tot en met 6 gezamenlijke bedrag ad f 736,7 mln, bestaande uit een arbeidsvoorwaarden deel ad f 523,3 mln (f 511,6 mln + 11,7 mln) en een materieel deel ad f 213,4 mln (211,9 mln + 1,5 mln), heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Naar boven