Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1987

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-12-1987 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1987

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1984, 430);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 25 juni 1987, FES/SEA/21063, FES/SEA/21508 en FES/SEA/21509);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1987.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling vervangt de regeling Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1987 (Stcrt. 1987, 228).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1987’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1987.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Rijswijk, 24 november 1987

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Bijlage . Bijlage Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Op 21 april 1987 zijn de ziekenfondsen en Ziekenfondsraad door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen in het kader van de WAGGS (Stct. 1987, nr. 77). In verband daarmee is de systematiek van budgetberekening enigszins aangepast.

Als basis voor de nieuwe budgetberekeningen wordt genomen het budget voor de beheerskosten van 1986 (f748,6 miljoen). Dit budget wordt gesplitst in een personeel deel (f527,4 miljoen) en een materieel deel (f221,2 miljoen). Deze gesplitste basisbudgetten zullen jaarlijks worden aangepast met enerzijds het WAGGS-percentage en anderzijds het percentage in verband met de prijsontwikkeling. Daarnaast kunnen volumemaatregelen worden doorgevoerd.

1.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1987 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen welke het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1986 voor de ziekenfondsverzekeringen respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f689,8 mln respectievelijk f58,8 mln.

2.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met inschalingseffecten als gevolg van het doorgevoerde functiewaarderingssysteem wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f3,3 mln.

3.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met een verschuiving van beheerskosten bij de Dienst Uitvoering Tandheelkunde van het Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken welke tot en met 1986 als kosten van de verstrekking tandheelkunde werden geboekt, naar de post beheerskosten bij het ziekenfonds, worden de beheerskosten van de ziekenfondsverzekering met f2,25 mln verhoogd.

4.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f1,5 mln.

5.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1987 wordt het arbeidsvoorwaardendeel ad f527,4 mln verhoogd met f12,5 mln te weten:

  • a. f3,3 mln in verband met de onder punt 2 genoemde inschalingseffecten;

  • b. f1,6 mln zijnde 70% van het onder punt 3 genoemde bedrag;

  • c. f7,6 mln als gevolg van een ophoging van het op grond van het voorgaande verkregen bedrag met de WAGGS-ruimte (1,43%) [WAGGS-ruimte eerste halfjaar 1987 1,34%; tweede halfjaar 1987 1,52% gemiddeld 1,43%; 0,0143 × f532,3 mln = f7,6 mln.].

6.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1987 wordt het materieel deel ad f221,2 mln verhoogd met f2,4 mln te weten:

  • a. f1,5 mln in verband met de onder punt 4 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f0,7 mln zijnde 30% van het onder punt 3 genoemde bedrag;

  • c. f0,2 mln als gevolg van de indexering van het op grond van het voorgaande berekende bedrag met de verandering in het prijspeil van de particuliere consumptie (0,082%) (0,00082% × f223,4 mln = f0,2 mln).

7.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op de in de punten 5 en 6 berekende bedragen dient verhoudingsgewijs een taakstellend bedrag ad f40 mln in mindering te worden gebracht, te weten f28,3 mln op het arbeidsvoorwaardendeel en f11,7 mln op het materieel deel.

8.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het op grond van de punten 1 tot en met 7 berekende bedrag ad f723,5 mln, bestaande uit een arbeidsvoorwaardendeel ad f511,6 mln (f527,4 mln + f12,5 mln – f28,3 mln) en een materieel deel ad f211,9 mln, (f221,2 mln + f2,4 mln – f11,7 mln), heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en op de beheerskosten in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Naar boven