Besluit waarnemingstoelagen 1987

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-12-1987 t/m 31-12-2019

Besluit waarnemingstoelagen 1987

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 14, vierde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de toepassing van artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt onder waarneming verstaan: het, krachtens een daartoe strekkende aanwijzing van het bevoegde gezag, tijdelijk verrichten van een samenstel van werkzaamheden dat een andere functie vormt dan die van de ambtenaar zelf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 2 Onder volledige waarneming wordt verstaan: een zodanige waarneming dat in plaats van de eigen functie het volledige samenstel van werkzaamheden van de waargenomen functie, met de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, wordt uitgeoefend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt de toelage, bedoeld in artikel 14 van meergenoemd bezoldigingsbesluit, bij waarneming welke geen volledige waarneming is, afhankelijk van de mate van onvolledigheid van de waarneming voor het bevoegd gezag vastgesteld op 50% of 75% van de toelage bij volledige waarneming in het desbetreffende geval.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Op waarnemingstoelagen die voor de datum van inwerkingtreding zijn toegekend en die door toepassing van dit besluit een verlaging zouden ondergaan is het bepaalde in dit besluit niet van toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het besluit van 25 november 1983, nr. AB 83/U1607 (Stcrt. 242), wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit waarnemingstoelagen 1987, treedt in werking met ingang van 1 december 1987.

's-Gravenhage, 6 november 1987

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Naar boven