Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 06-07-2001 t/m 31-12-2005

Besluit van 4 november 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet alsmede wijziging van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet en het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 september 1987, DGVGZ/VTA/Verz/VV, nr. 804182, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3, negende lid, 15 en 18 van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 31 oktober 1986, nr. SVV/VERZ/35639) en de Sociaal-Economische Raad (advies van 16 januari 1987);

De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1987, nr. W13.87.0538);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 november 1987 DGVGZ/VTA/Verz/VV, nr. 804939, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde regelen worden vastgesteld door het College zorgverzekeringen. Het College zorgverzekeringen kan daarbij bepalen door en aan wie die premie wordt terugbetaald en zonodig aan die regelen terugwerkende kracht verlenen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 4 november 1987

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Uitgegeven de zeventiende november 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven