Vrijstelling vergunningplicht dierenartsen bij gemidicineerd voeder

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geldend van 31-10-1987 t/m 12-01-2006

Vrijstelling vergunningplicht dierenartsen bij gemidicineerd voeder

De Minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 45, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-01-2006]

Van het verbod van artikel 21 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) wordt vrijstelling verleend aan dierenartsen voor het afleveren van diergeneesmiddelen aan bereiders van gemedicineerde voormengsels dan wel gemedicineerd voeder voor zover deze levering strekt voor de bereiding van standaard voeder of speciaal voeder als bedoeld in artikel 7 van het Landbouwkwaliteitsbesluit Gemedicineerd Voeder (Stb. 1978, 352) en voor zover de aflevering voor de bereiding van speciaal voeder vergezeld gaat van het daarop betrekking hebbend attest als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het hiervoren genoemde besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstelling vergunningplicht dierenartsen bij gemidicineerd voeder.

's-Gravenhage, 27 oktober 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina