Regeling logboek en opgave zeevis 1987

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-02-2006 t/m 31-07-2006

Regeling logboek en opgave zeevis 1987

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666);

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

 • 3 Deze regeling is van toepassing op de vissoorten, bedoeld in bijlage I van verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 365), in bijlage I van verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van de vangsten en de visserijactiviteit van de Lid-Staten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 186) en in bijlage 4 van verordening (EEG) van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan (PbEG L 270).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig de visserij uitoefent, vult dagelijks voor 24.00 uur en uiterlijk bij aankomst in een haven, alsmede bij controle op zee het logboekgedeelte van het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier in.

 • 2 Degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt, is verplicht:

  • a. onverwijld maar uiterlijk een half uur na aanlanding en vóór de lossing de eerste kopie van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens zijn ingevuld, in te dienen en

  • b. terstond na verkoop maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier in te dienen.

 • 3 Het indienen van de exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het tweede lid, vindt plaats door het in de haven van aanlanding:

  • a. te overhandigen aan een functionaris of aan een ambtenaar van de AID of

  • b. te deponeren in een opgavebus als bedoeld in de Beschikking plaatsing opgavebussen.

 • 4 Indien de vis in een andere haven dan de haven van aanlanding wordt verkocht, is in afwijking van het tweede lid, onder b, en de aanhef van het derde lid, degene die met een vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, verplicht terstond na verkoop maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier in de haven van verkoop in te dienen of te doen indienen door een daartoe door hem gemachtigde.

 • 5 De exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het tweede en vierde lid, dienen:

  • a. volledig en naar waarheid te zijn ingevuld;

  • b. betrekking te hebben op de periode sinds de vorige aanlanding, voor zover doorgebracht op zee;

  • c. te zijn ondertekend door degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt of, in de situatie, bedoeld in het vierde lid, diens gemachtigde en

  • d. de vangsthoeveelheden per sector en uitgedrukt in kilogrammen te vermelden.

 • 6 Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die:

  • a. vis heeft overgeladen op een ander vaartuig;

  • b. met zijn vissersvaartuig de visserij in span uitoefent en geen vis aanlandt.

 • 7 In afwijking van het tweede lid, onder b, en vierde lid is degene die met een buitenlands vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, verplicht terstond na verkoop maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing een kopie van het volledig ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier in te dienen.

 • 8 Degene die met een buitenlands vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 59 meter in een Nederlandse haven vis, afkomstig uit de wateren van een ander derde land dan Noorwegen of IJsland, aanlandt, is verplicht een kopie van het door dat derde land voorgeschreven logboek binnen 48 uur na afloop van de lossing in te dienen.

 • 9 Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt op een andere plaats dan de havens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988, waar geen opgavebus is geplaatst, is verplicht het originele exemplaar van het logboek- tevens vangstopgaveformulier terstond na verkoop maar uiterlijk binnen 48 uur na lossing in te dienen door middel van toezending aan het dichtstbijzijnde havenkantoor van de AID dan wel aan het havenkantoor van de AID in de plaats waar de vis wordt verkocht.

 • 10 De verplichtingen, bedoeld in dit artikel, gelden niet voor buitenlandse vissersvaartuigen voor zover het betreft het vermelden van de vangsthoeveelheden in kilogrammen.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De kapitein van een vaartuig als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1093/94 van de Raad van de Europese Unie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van derde landen vangsten rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de Gemeenschap (PbEG L 121) dat de vlag voert van, of geregistreerd is, in een andere staat dan een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap is verplicht:

  • a. aan boord een logboek bij te houden waarin wordt vermeld:

   • per vissoort de hoeveelheden die aan boord worden gehouden;

   • de datum waarop de vangsten hebben plaatsgevonden en in welk deelgebied of welke sector;

   • het gebruikte type vistuig.

  • b. overeenkomstig artikel 2, derde lid, binnen 48 uur na afloop van de lossing een aangifte in te dienen waarin per sector en per vissoort wordt vermeld:

   • de datum en de plaats van de vangsten;

   • de aangevoerde hoeveelheden;

   • in geval van overlading letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen en waarvan de vis is overgeladen;

   • de wijze van verkoop.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, is de kapitein van een in dat lid genoemd vaartuig verplicht het logboek bij te houden en gegevens aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen mee te delen, overeenkomstig artikel 14, tweede en derde lid, van Verordening (EG) van de Raad van de Europese Unie van 19 december 1999 tot vaststelling, voor het jaar 2000, van vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen, tot vaststelling voorts van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 66/98.

 • 3 De aangifte, bedoeld in onderdeel b, van het eerste lid, wordt gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt in een haven van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan Nederland of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt of de visserij in span uitoefent en in een haven van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt, is verplicht:

  • a. binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2. vijfde lid, af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van de Lid-Staat van aanvoer;

  • b. binnen 48 uur na afloop van de lossing het originele exemplaar het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2, vijfde lid, toe te zenden aan de AID, Kerkrade, Postbus 234, Postcode 6460 AE en

  • c. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding hiervan melding te maken door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2, vijfde lid, bij de AID, Kerkrade, Postbus 234, Postcode 6460 AE.

 • 2 De verplichtingen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b en c, zijn ook van toepassing op degene die met een vissersvaartuig in een haven van een derde land vis aanlandt of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een derde land aanlandt of die de visserij in span uitoefent en die in een haven van een derde land aanlandt, tenzij het betreffende derde land een ander logboek dan het logboek- tevens vangstopgaveformulier heeft voorgeschreven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig de visserij uitoefent, is verplicht het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, overeenkomstig het bepaalde inzake het invullen en opnemen van gegevens in Verordening (EEG) nr. 2807/83 alsmede in bijlage 3 bij te houden en in te vullen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid is degene die met een vissersvaartuig met een lengte over alles van minder dan 10 meter de visserij uitoefent, verplicht alle vangsten van elke soort die aan boord worden gehouden in het logboek-, tevens vangstopgaveformulier te vermelden.

 • 3 Degene die met een vissersvaartuig een visreis maakt van meer dan 15 dagen is verplicht uiterlijk op de vijftiende dag en, voor zolang de visreis duurt, om de 15 dagen, op de wijze als bedoeld in bijlage VIII van Verordening (EEG) nr. 2807/83, te melden aan de AID, Kerkrade, Postbus 234, 6460 AE, telefax (31) 455461011:

  • a. de vangsthoeveelheden in kilogrammen van elke in bijlage 3 vermelde soorten, uitgezonderd haring die is gevangen in de deelgebieden I of II, die sinds het vertrek, onderscheidenlijk sinds de vorige melding, zijn gevangen en aan boord worden gehouden of zijn overgeladen, dan wel zijn aangevoerd buiten de Lid-Staten van de EG;

  • b. het ICES- of NAFO-gebied waar de vangsten hebben plaatsgevonden, waarbij onderscheidenlijk de vangsten in de wateren van een ander land dan één van de Lid-Staten van de EG en die in de wateren die vallen buiten de souvereiniteit of jurisdictie van enige Staat, afzonderlijk worden opgegeven.

 • 4 [Red: Vervallen.]

 • 5 Degene die meer dan 50 kg van een bepaalde vissoort aanlandt, is verplicht deze hoeveelheid in te vullen op het vangstopgave-gedeelte van het logboek- tevens vangstopgaveformulier.

 • 7 In afwijking van artikel 5, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 2807/83, geldt een tolerantiemarge van 8%, indien het betreft visreizen gemaakt door vissersvaartuigen in de geografische gebieden:

  • a. bedoeld in onderdeel 1.5.1 van bijlage III van Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEU L 16), voor zover meer dan 10 ton haring, makreel of horsmakreel aan boord wordt gehouden;

  • b. bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (PbEU L 70), en het vaartuigen betreft met een lengte over alles van ten minste 10 meter;

  • c. bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 811/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 150).

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Degene die de visserij uitoefent met een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 59 meter in de wateren van een derde land, met uitzondering van Noorwegen of IJsland, dat een ander logboek dan het logboek- tevens vangstopgaveformulier voorschrijft, is verplicht:

  • a. bij het binnenvaren van de wateren van dat derde land:

   • 1e door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID te Kerkrade (045 – 5461011) voorafgaand aan het binnenvaren van die wateren melding te maken van:

    • -

     de lettertekens en het nummer van het vissersvaartuig;

    • -

     de naam van de kapitein van het vissersvaartuig;

    • -

     de geografische positie van het vissersvaartuig;

    • -

     de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat binnenvaren;

    • -

     de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal binnenvaren en

    • -

     de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

     en

   • 2e het logboek- tevens vangstopgaveformulier volledig in te vullen overeenkomstig artikel 4, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn binnengevaren;

  • b. tijdens de visreis in de wateren van het derde land het aldaar voorgeschreven logboek overeenkomstig de wetgeving van dat land bij te houden;

  • c. in het geval van aanlanding van vis in een haven, binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek- tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 2, vijfde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van het land van aanvoer;

  • d. binnen 48 uur na afloop van lossing van vis in een haven het originele exemplaar van het logboek- tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 2, vijfde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek toe te zenden aan de AID, Kerkrade, Postbus 234, Postcode 6460 AE;

  • e. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding in een haven melding te maken van de aanlanding door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek- tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 2, vijfde lid, en een ingevuld exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek te zenden aan de AID, Kerkrade, Postbus 234, Postcode 6460 AE;

  • f. in geval van het verlaten van de wateren van het derde land:

   • 1e voor het verlaten van die wateren door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID te Kerkrade (045 – 5461011) melding te maken van:

    • -

     de roepletters van het vissersvaartuig;

    • -

     de naam van de kapitein van het vissersvaartuig;

    • -

     de geografische positie van het vissersvaartuig;

    • -

     de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat verlaten;

    • -

     de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal verlaten en

    • -

     de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

     en

   • 2e het in het derde land voorgeschreven logboek volledig in te vullen, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn verlaten.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing op een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 24 meter dat in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (PbEU L 263), vist op soorten genoemd in bijlage I van die verordening.

 • 3 In afwijking van artikel 5, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 2807/83 en in afwijking van artikel 4, vijfde lid, vermeldt de kapitein van een in het tweede lid bedoeld vaartuig in het logboek alle vangsten van de soorten, genoemd in bijlage I en II van de in het tweede lid genoemde verordening, voor zover deze gevangen zijn in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van die verordening.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

In de gevallen dat geen logboek, tevens vangstopgaveformulier, wordt ingediend dan wel in het logboek, tevens vangstopgaveformulier, bij een gevangen hoeveelheid van een vissoort geen vangstgebied is vermeld, wordt als vangstgebied van de aangelande hoeveelheden vis geregistreerd:

 • a. voor makreel: deelgebieden VI, VII, VIII, XII en XIV

 • b. voor alle andere soorten: gebied IV b.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De ondernemer is verplicht een kopie te bewaren van alle door of namens hem ingevulde logboeken, tevens vangstopgaveformulieren, gedurende een periode van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin een formulier is ingediend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De Regeling bijhouden EEG-logboek en opgave zeevis (Stcrt. 1985, 64) wordt ingetrokken.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage 3. bij de Regeling logboek en opgave zeevis 1987

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Omrekeningsfactoren van aanvoergewicht naar levendgewicht

Vissoort

Code

Aanbiedingsvorm

omrekeningsfactor

Aal

ELE

gestript

1.04

Aal

ELE

heel/dicht

1.00

Aal

ELE

onbekend

1,04

Ansjovis

ANE

heel/dicht

1.00

Ansjovis

ANE

onbekend

1.00

Blauwe leng

BLI

gestript

1,15

Blauwe leng

BLI

heel/dicht

1,01

Blauwe leng

BLI

onbekend

1,15

Blauwe wijting

WHB

heel/dicht

1.00

Blauwe wijting

WHB

onbekend

1.00

Blauwvintonijn

BFT

heel/dicht

1,10

Blauwvintonijn

BFT

onbekend

1,10

Bot

FLE

gestript

1.11

Bot

FLE

heel/dicht

1.01

Bot

FLE

onbekend

1,11

Doornhaai

DGS

heel/dicht

1,00

Doornhaai

DGS

gestript

1,33

Doornhaai

DGS

onbekend

1,33

Garnaal

CSH

heel/dicht

1.18

Garnaal

CSH

onbekend

1.18

Penaeus garnaal

PEN

heel/dicht

1,00

Penaeus garnaal

PEN

onbekend

1,00

Noorse garnaal

PRA

heel/dicht

1.01

Noorse garnaal

PRA

onbekend

1.01

Geep

GAR

heel/dicht

1,00

Geep

GAR

onbekend

1,00

Grenadiervis

RNG

gestript

1,13

Grenadiervis

RNG

heel/dicht

1,01

Grenadiervis

RNG

onbekend

1,13

Griet

BLL

gestript

1.11

Griet

BLL

heel/dicht

1.01

Griet

BLL

onbekend

1.11

Harder

MUL

heel/dicht

1.01

Harder

MUL

onbekend

1.01

Haring

HER

gefileerd

2.03

Haring

HER

gekaakt

1.08

Haring

HER

gekaakt en gezouten

1.20

Haring

HER

gezouten

1.12

Haring

HER

heel/dicht

1.00

Haring

HER

onbekend

1.01

Heek

HKE

gestript

1.17

Heek

HKE

heel/dicht

1.01

Heek

HKE

onbekend

1.17

Heilbot

HAL

gestript

1.11

Heilbot

HAL

heel/dicht

1.01

Heilbot

HAL

onbekend

1.11

Zwarte heilbot

GHL

gestript

1.11

Zwarte heilbot

GHL

heel/dicht

1.01

Zwarte heilbot

GHL

onbekend

1.11

Horsmakreel

JAX

heel/dicht

1.00

Horsmakreel

JAX

onbekend

1.00

Inktvis

SQU

heel/dicht

1,00

Inktvis

SQU

onbekend

1,00

St. Jacobsschelp

SCE

heel/dicht

1,00

St. Jacobsschelp

SCE

onbekend

1.00

Kabeljauw

COD

gefileerd

2.48

Kabeljauw

COD

gestript

1.15

Kabeljauw

COD

heel/dicht

1.01

Kabeljauw

COD

onbekend

1.15

Arctische kabeljauw

POC

gefileerd

2,48

Arctische kabeljauw

POC

gestript

1,15

Arctische kabeljauw

POC

heel/dicht

1,01

Arctische kabeljauw

POC

onbekend

1,15

Kever

NOP

heel/dicht

1.00

Kever

NOP

onbekend

1.00

Kommeraal

COE

heel/dicht

1.01

Kommeraal

COE

onbekend

1.01

Witte koolvis, pollak of

POL

gestript

1.22

vlaswijting

POL

heel/dicht

1.01

Idem

POL

onbekend

1.22

Zwarte koolvis

POK

gestript

1.22

Zwarte koolvis

POK

heel/dicht

1.01

Zwarte koolvis

POK

onbekend

1.22

Krab

CRE

heel/dicht

1,01

Krab

CRE

onbekend

1,01

Kreeft

LBE

heel/dicht

1,00

Kreeft

LBE

onbekend

1,00

Langoestine

NEP

heel/dicht

1.00

Langoestine

NEP

onbekend

1.00

Leng

LIN

gestript

1.17

Leng

LIN

heel/dicht

1.01

Leng

LIN

onbekend

1.17

Lodde

CAP

heel/dicht

1.00

Lodde

CAP

onbekend

1.00

Lom

USK

gestript

1.18

Lom

USK

heel/dicht

1.01

Lom

USK

onbekend

1.18

Makreel

MAC

gefileerd

1.92

Makreel

MAC

gestript

1.11

Makreel

MAC

heel/dicht

1.00

Makreel

MAC

onbekend

1.00

Rode Mul

MUR

heel/dicht

1.01

Rode Mul

MUR

onbekend

1.01

Engelse poon

GUR

heel/dicht

1,00

Engelse poon

GUR

gestript

1,24

Engelse poon

GUR

onbekend

1,24

Grauwe poon

GUG

heel/dicht

1,00

Grauwe poon

GUG

gestript

1,24

Grauwe poon

GUG

onbekend

1,24

Rode poon

GUU

heel/dicht

1,00

Rode poon

GUU

gestript

1,24

Rode poon

GUU

onbekend

1,24

Puitaal

ELP

gestript

1,01

Puitaal

ELP

heel/dicht

1,00

Puitaal

ELP

onbekend

1,01

Roggen

SRX

gestript

1.14

Roggen

SRX

heel/dicht

1.01

Roggen

SRX

onbekend

1.14

Roodbaars

RED

gestript

1.16

Roodbaars

RED

heel/dicht

1.01

Roodbaars

RED

onbekend

1.16

Sardine/Pelser

PIL

gestript

1.00

Sardine/Pelser

PIL

heel/dicht

1.00

Sardine/Pelser

PIL

onbekend

1.00

Schelvis

HAD

gestript

1.17

Schelvis

HAD

heel/dicht

1.01

Schelvis

HAD

onbekend

1.17

Schartong

LEZ

gestript

1,11

Schartong

LEZ

heel/dicht

1,01

Schartong

LEZ

onbekend

1,11

Schar

DAB

gestript

1.13

Schar

DAB

heel/dicht

1.01

Schar

DAB

onbekend

1,13

Schol

PLE

gefileerd

2.38

Schol

PLE

gestript

1.05

Schol

PLE

heel/dicht

1.01

Schol

PLE

onbekend

1.05

Amerikaanse schol

PLA

gestript

1.11

Amerikaanse schol

PLA

heel/dicht

1.01

Amerikaanse schol

PLA

onbekend

1.11

Snotdolf

LUM

heel/dicht

1,00

Snotdolf

LUM

gestript

1,13

Snotdolf

LUM

onbekend

1,13

Spiering

SME

heel/dicht

1,00

Spiering

SME

onbekend

1,00

Sprot

SPR

heel/dicht

1.00

Sprot

SPR

onbekend

1.00

Steenbolk

BIB

gestript

1,30

Steenbolk

BIB

heel/dicht

1,01

Steenbolk

BIB

onbekend

1,30

Tarbot

TUR

gestript

1.11

Tarbot

TUR

heel/dicht

1.01

Tarbot

TUR

onbekend

1.11

Tong

SOL

gestript

1.04

Tong

SOL

heel/dicht

1.01

Tong

SOL

onbekend

1.04

Tong

SOX

gestript

1.04

Tong

SOX

heel/dicht

1.01

Tong

SOX

onbekend

1.04

Tongschar

LEM

gestript

1.11

Tongschar

LEM

heel/dicht

1.01

Tongschar

LEM

onbekend

1.11

Tonijn

BFT

heel/dicht

1,00

Tonijn

BFT

gestript/ontkopt

1,28

Tonijn

BFT

gestript/gevroren

1,10

Wijting

WHG

gestript

1.14

Wijting

WHG

heel/dicht

1.01

Wijting

WHG

onbekend

1.14

Witje

WIT

gestript

1.11

Witje

WIT

heel/dicht

1.01

Witje

WIT

onbekend

1.11

Wulk

WHE

heel/dicht

1,00

Wulk

WHE

onbekend

1,00

Zalm

SAL

gestript

1.22

Zalm

SAL

heel/dicht

1.01

Zalm

SAL

onbekend

1.22

Zandspiering

SAN

heel/dicht

1.00

Zandspiering

SAN

onbekend

1.00

Zeebaars

BSS

heel/dicht

1.01

Zeebaars

BSS

onbekend

1.01

Zeebrasem

SBR

heel/dicht

1.01

Zeebrasem

SBR

onbekend

1.01

Zeewolf

CAT

gestript

1.30

Zeewolf

CAT

heel/dicht

1.01

Zeewolf

CAT

onbekend

1.30

Zeeduivel

ANF

gestript

1.22

Zeeduivel

ANF

gestript/ontkopt

3.00

Zeeduivel

ANF

heel/dicht

1.00

Zeeduivel

ANF

onbekend

3.00

Zilvervis

ARG

gefileerd

2.70

Zilvervis

ARG

heel/dicht

1.00

Zilvervis

ARG

onbekend

1.00

Zonnevis

JOD

heel/dicht

1,00

Zonnevis

JOD

gestript

1,13

Zonnevis

JOD

onbekend

1,13

Zwaardvis

SWO

heel/dicht

1,15

Zwaardvis

SWO

onbekend

1,15

Naar boven