Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 52 Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geldend van 20-03-2003 t/m 12-01-2006

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 52 Diergeneesmiddelenwet

De minister van Landbouw en Visserij,

in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 52, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-01-2006]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Diergeneesmiddelenwet en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:

  • 1. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 2. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • 3. de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zover het betreft het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk III van de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 13-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 september 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina