Vergoedingsregeling tijdelijke WWV-vervangende uitkering lagere overheden

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 11-11-1987 t/m 31-01-2005

Vergoedingsregeling tijdelijke WWV-vervangende uitkering lagere overheden

De minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende, dat het wenselijk is aan de lagere overheden de uitkeringen gedaan aan gewezen personeel op grond van een verordening die de per 1 januari 1987 vervallen aanspraken op een uitkering in de zin van de tot die datum geldende Wet Werkloosheidsvoorziening vervangt, voor het jaar 1987 te vergoeden;

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 2 september 1987, nr. 6749 RGF 177/38, en van het Interprovinciaal Overleg (IPO I) van 27 augustus 1987, nr. I 1151b/87;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Binnenlandse Zaken;

b. de lagere overheden:

1. de gemeenten, de provincies en de waterschappen; 2. de organen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 669), de Wet Havenschap Delfzijl (Stb. 1957, 373), de Wet Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) en de Wet Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252);

c. de uitkeringsverordening:

de door een lagere overheid vastgestelde verordening die overeenkomt met de Tijdelijke regelingWWV-vervangende uitkering (Stb. 1987, 400);

d. de uitkering:

het op grond van een uitkeringsverordening betaalde bedrag betrekking hebbend op het jaar 1987, verhoogd met de ter zake verschuldigde werkgeverslasten, verminderd met de Inhouding als bedoeld in de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 (Stb. 1981, 759) en het bijdrageverhaal als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540);

e. de werkgeverslasten:

de door de lagere overheid ter zake van een uitkering verschuldigde werkgeverspremies sociale verzekeringen en de werkgeversbijdrage in een publiekrechtelijke ziektekostenregeling of in een daarmede vergelijkbare voorziening, alsmede de ter zake aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds verschuldigde wachtgeldtijdbijdrage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De door het bevoegde gezag van een lagere overheid gedane uitkering wordt op declaratie vergoed door de minister.

 • 2 De declaratie wordt in twee fasen ingediend bij de minister, te weten een declaratie over de maanden januari tot en met september 1987 in te dienen uiterlijk 15 oktober 1987, en een declaratie over de maanden oktober tot en met december 1987 in te dienen na afloop van het kalenderjaar 1987 doch uiterlijk 1 april 1988.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde declaraties vermelden het totaal bedrag aan betaalde verzekeringen over de periode waarop de declaratie betrekking heeft en gaan vergezeld van een nominatieve en gespecificeerde opgave van de per maand aan een individuele uitkeringsgerechtigde uitbetaalde uitkering.

 • 4 Bij de declaratie over de eerste negen maanden van 1987 wordt een prognose gegeven inzake de over het vierde kwartaal 1987 te verstrekken uitkeringen.

 • 5 De declaratie over het vierde kwartaal 1987 gaat vergezeld van een opgave van het totaal bedrag van de over het kalenderjaar 1987 uitbetaalde uitkeringen en van het totaal aantal individuele uitkeringsgerechtigden aan wie over 1987 het recht op een uitkering is toegekend.

 • 6 Bij de indiening van de declaratie over de eerste negen maanden van 1987, of, indien dit niet mogelijk is, bij de indiening van de declaratie over het vierde kwartaal 1987 dient het bevoegde gezag van de lagere overheid een verklaring over te leggen waaruit blijkt dat de uitkering is gebaseerd op een verordening die overeenkomt met de Tijdelijke regelingWWV-vervangende uitkering (Stb. 1987, 400), onder vermelding van het besluit waarbij deze verordening is vastgesteld.

 • 7 De minister kan in door hem aan te geven gevallen nader bepalen dat een accountantsverklaring die betrekking heeft op de in het kalenderjaar 1987 betaalde uitkeringen, wordt overgelegd. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de wettelijk vereiste controle op de jaarrekening 1987, met dien verstande dat deze verklaring uiterlijk eind 1988 beschikbaar moet zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Boven de in artikel 2, eerste lid, bedoelde vergoeding wordt éénmalig per uitkeringsgerechtigde een bijdrage in de aan de uitvoering van de verordening verbonden kosten uitgekeerd ten bedrage van f 1050 op jaarbasis.

 • 2 De in artikel 2 bedoelde declaraties dienen daartoe een totalisering te bevatten van het aantal maanden per uitkeringsgerechtigde waarover een uitkering feitelijk is verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vergoedingsregeling tijdelijke WWV-vervangende uitkering lagere overheden.

 • 2 Zij wordt met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 3 Zij treedt in werking met ingang van de dag waarop zij in de Staatscourant wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 23 september 1987

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. P. van Dijk

Terug naar begin van de pagina