Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-10-1989.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 16-10-1987 t/m heden

Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988

De staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1987 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 28,7 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1988 tot en met 31 maart 1989 derhalve ten hoogste 29,6.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988.

's-Gravenhage, 16 september 1987

De

staatssecretaris

van Financiën,

H. E. Koning

Naar boven