Regeling aanwijzing landschapselementen 1986

Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 04-01-1992 t/m heden

Regeling aanwijzing landschapselementen 1986

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 1, onderdeel c, en artikel 2 van de Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen (Stcrt. 1977, 182)1Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 september 1987, nr. J. 1922, Stcrt. 174.;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

boselementen:

hakhoutbos, geriefbos en niet op rij staande boomgroepen voor zover kleiner dan 1 ha, alsmede solitaire beuken, eiken, elzen, essen, esdoorns, espen, grove dennen, iepen, linden, tamme- en paardekastanjes, wilgen en zwarte populieren;

natuurelementen:

heidevelden, rietlanden, ruigten, boezemlanden, grienden en moerassen voor zover kleiner dan 1 ha en niet deel uitmakend van een bos groter dan 5 ha;

kleine wateren:

vennen, pingo's, dobben, petgaten, wielen, kolken, poelen en veenputten voor zover kleiner dan 1 ha;

bomenrijen:

bomenrijen, behoudens voor zover deze bestaan uit niet geknotte populieren.

Artikel 2

 • 1 Voor een onderhoudsovereenkomst als bedoeld in de Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen komen in aanmerking de in de volgende gebieden voorkomende en nader aangeduide landschapselementen, voor zover gelegen in de agrarische cultuurlandschappen, te weten:

  in Groningen

  Zuidelijk Westerkwartier – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  in Friesland

  • 1. Terschelling – houtsingels, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Noord-Oost Friesland – houtwallen, houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 3. Gaasterland – houtwallen, houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  in Drenthe

  • 1. Roden-Norg – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Drentse Aa-gebied – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 3. Zweelo-Gees – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 4. Zuid-West Drenthe – houtwallen, houtsingels, boselementen, kleine wateren en natuurelementen;

  in Overijssel

  • 1. Noord-West Overijssel – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Staphorst-Rouveen – houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 3. Reest – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 4. Uiterwaarden van de IJssel – houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 5. Vecht-Regge – houtwallen, houtsingels, hagen, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 6. Twente – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en beken;

  • 7. Omgeving Deventer – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  in Gelderland

  • 1. Uiterwaarden van de IJssel van Zalk tot Hattem – boselementen, natuurelementen, kleine wateren en hagen;

  • 2. Veluwe – houtwallen, houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 3. Twello-Terwolde – houtwallen, houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 4. Uiterwaarden van de IJssel van Deventer tot Arnhem – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 5. Harfsen-Laren – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 6. Graafschap – houtwallen, houtsingels, hagen, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 7. Berkel- en Bolksbeekdal – houtwallen, houtsingels, steilrandbeplantingen, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 8. Winterswijk – houtwallen, houtsingels, steilrandbeplantingen, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 9. Angerlo-Wehl – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 10. Arnhem-Lobith-Nijmegen – hagen, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 11. Uiterwaarden van de Nederrijn van Rijswijk tot Heteren – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 12. Uiterwaarden van de Lek van Culemborg tot Rijswijk – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 13. Uiterwaarden van de Waal van Ophemert tot Nijmegen – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 14. Uiterwaarden van Waal en Maas van Gorinchem tot Lith – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 15. Uiterwaarden van de Maas van Lith tot Ravenstein – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 16. Uiterwaarden van de Maas van Ravenstein tot Molenhoek – hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 17. Linge en Diefdijk – boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 18. Gelderse Vallei – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 19. Achterhoek – kleine wateren;

  • 20. Groesbeek – houtwallen, houtsingels, steilrandbeplantingen, bomenrijen, hagen, natuurelementen, boselementen en kleine wateren;

  in Utrecht

  • 1. Loosdrecht-Westbroek – houtwallen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en bomenrijen;

  • 2. Westelijk Veenweidegebied – houtkaden, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en bomenrijen;

  • 3. Maartensdijk – houtwallen, houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en bomenrijen;

  • 4. Omgeving Hoogland – bomenrijen, natuurelementen, kleine wateren, houtwallen en houtsingels;

  • 5. Utrechtse Vallei – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 6. Kromme Rijn – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 7. Langbroekerwetering – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 8. Lopikerwaard – houtkaden, bomenrijen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  in Noord-Holland

  • 1. Texel – houtwallen, tuinwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Binnenduinrand – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en duinrellen;

  • 3. Centraal Noord-Holland – boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 4. Gooise Engen – houtwallen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  in Zuid-Holland

  • 1. Krimpenerwaard – houtkaden, bomenrijen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en houtsingels;

  • 2. Driebruggen – houtkaden, bomenrijen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en houtsingels;

  • 3. Bodegraven-Noord – houtsingels, houtkaden, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en bomenrijen;

  • 4. Polder Achttienhoven – boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 5. Goeree-Overflakkee – boselementen, natuurelementen, kleine wateren, bloemdijken, schurvelingen en bomenrijen;

  in Zeeland

  • 1. Zuid-Beveland – hagen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren, bloemdijken en bomenrijen;

  • 2. Kop van Schouwen – haaymeten, houtwallen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en bomenrijen;

  • 3. West-Zeeuws Vlaanderen – knotboomdijken, boselementen, natuurelementen, kleine wateren, kreken, bloemdijken, schansen, wallen bomenrijen, hagen, houtwallen en houtsingels;

  • 4. Oost-Zeeuws Vlaanderen – boselementen, natuurelementen, kleine wateren, kreken, bloemdijken, schansen, wallen, bomenrijen, hagen, houtwallen en houtsingels;

  • 5. Walcheren – houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren, bloemdijken, wallen en bomenrijen;

  • 6. Tholen – hagen, boselementen, natuurelementen, bomenrijen, bloemdijken, kreken en kleine wateren;

  in Noord-Brabant

  • 1. Maaskant – houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Capelle – 's-Gravenmoer – houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 3. Empel – houtsingels, hagen, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 4. Midden-Brabant – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, boselementen, natuurelementen, hagen, kleine wateren en beken;

  • 5. Stroomgebied van de Mark – houtwallen, houtsingels, bomenrijen, boselementen, natuurelementen, kleine wateren en beken;

  in Limburg

  • 1. Bergen – hagen, houtsingels, boselementen, natuurelementen en kleine wateren;

  • 2. Beek – hagen en kleine wateren;

  • 3. Mergelland – hagen en kleine wateren;

 • 2 De begrenzing van de in het eerste lid genoemde gebieden is op bij deze regeling behorende kaarten aangegeven.

Artikel 3

De aanwijzing in artikel 2, eerste lid, betreft niet:

 • a. landschapselementen die, gezien de toestand waarin zij verkeren, naar het oordeel van de minister uit een oogpunt van natuur- en landschapsbescherming niet van voldoende betekenis zijn;

 • b. beplantingen die naar het oordeel van de minister niet of nauwelijks medebepalend zijn voor het streekeigen karakter van de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebieden;

 • c. beplantingen waarvoor op grond van de Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht (Stcrt. 1982, 195) vrijstelling is verkregen van de verplichting tot herbeplanting.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, genoemde landschapselementen komen slechts in aanmerking voor een onderhoudsovereenkomst indien zij per landschapselement een hierna genoemde lengte of oppervlakte overschrijden:

  • -

   natuurelementen: 100 m²;

  • -

   kleine wateren: 10 m²;

  • -

   houtwallen, bomenrijen, houtsingels, hagen, beken, steilrandbeplantingen, houtkaden, duinrellen, bloemdijken, schurvelingen, wallen, tuinwallen, haaymeten, knotboomdijken en kreken: 25 meter.

 • 2 Solitaire bomen komen slechts in aanmerking voor een onderhoudsovereenkomst indien zij een stamomvang van meer dan 12 centimeter, gemeten op borsthoogte, hebben.

Artikel 8

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing landschapselementen 1986.

 • 2 Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 september 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven