Instelling Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 09-09-1987 t/m 30-06-2011

Instelling Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding

De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers (Stb. 1985, 715);

Overwegende dat het belang van een doelmatige bestrijding van de muskusrat bevorderd dient te worden in het overleg tussen de daarbij betrokken ministeries en de decentrale overheden die daarmee feitelijk bemoeienis hebben;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Er is een Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding, hierna te noemen het college.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het college heeft tot taak:

Het bevorderen van de landelijke coördinatie in de muskusrattenbestrijding en het voeren van overleg tussen rijk, provincies en waterschappen over met name de vraagstukken die betrekking hebben op de capaciteit van de bestrijding en de verdeling van het aantal vangers over de onderscheidene gebieden, ook met het oog op het tegengaan van verdere verspreiding van de muskusrat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het college bestaat uit:

 • een onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen door de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • een lid als vertegenwoordiger (tevens secretaris) aan te wijzen door de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • twee leden als vertegenwoordigers aan te wijzen door de Unie van Waterschappen;

 • drie leden als vertegenwoordigers aan te wijzen door het Interprovinciaal overleg (IPO) voor waterbeheer;

 • een lid als vertegenwoordiger aan te wijzen door de minister van Landbouw en Visserij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Voor de eerste maal worden benoemd tot voorzitter:

de heer L. J. de Ruiter te Bergen (N.H.);

tot lid en secretaris:

ir. J. R. Hoogland, hoofd van de hoofdafdeling Waterwegenbeheer van de directie Benedenrivieren van de Rijkswaterstaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het college wordt ter ondersteuning van haar werkzaamheden bijgestaan door twee subcommissies, genaamd respectievelijk een Technische Commissie van Overleg Muskusrattenbestrijding met als taak het bevorderen van de landelijke technische coördinatie in de muskusrattenbestrijding en door een Begeleidingscommissie Muskusrattenonderzoek met als taak het begeleiden en zonodig entameren van onderzoek ter bestrijding van de muskusrat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Na de opheffing van het college dient de secretaris het archief over te dragen aan het hoofd van het bureau Algemene Secretarie van de Hoofddirectie van de Waterstaat. Voor het overige archiefbeheer wordt verwezen naar mijn beschikking van 13 mei 1983, nr. A 23146.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze beschikking treedt met ingang van heden in werking en werkt terug tot 10 april 1986.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Met ingang van de dag bedoeld in artikel 7 is de beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij, nr. Z/A 17623 van 27 maart 1981, houdende de instelling en samenstelling van de Overleggroep bestrijding muskusratten, ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Bij deze beschikking behoort een bijlage met opgave van de samenstelling van het college.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Telkens binnen een termijn van vier jaar brengt het college een rapport uit aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, wordt gezonden aan:

 • a. de voorzitter, de leden en de secretaris van het Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding;

 • b. de minister van Landbouw en Visserij;

 • c. de minister van Binnenlandse Zaken;

 • d. de minister van Financiën;

 • e. gedeputeerde staten van alle provincies;

 • f. de Unie van Waterschappen;

 • g. het Interprovinciaal overleg (IPO) voor waterbeheer;

 • h. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • i. de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 27 augustus 1987

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

.
's-Gravenhage, 31 augustus 1987
De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Bijlage Samenstelling van het Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding bij de instelling.

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Voorzitter:

de heer L. J. de Ruiter te Bergen (N.H.);

Leden:
 • mr. A. P. van den Berge, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen;

 • de heer A. Th. te Bokkel, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, vertegenwoordiger van het Interprovinciaal overleg (IPO) voor waterbeheer: ing. K. Dankert, voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO) voor waterbeheer en lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, vertegenwoordiger van het IPO-waterbeheer;

 • de heer F. Mulder, voorzitter van het Waterschap De Oude Vaart, vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen;

 • drs. M. Openneer, hoofd van de Hoofdafdeling Faunabeheer en Jachtaangelegenheden van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw en Visserij;

 • de heer S. Overwater, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordiger van het Interprovinciaal overleg (IPO) voor waterbeheer; Secretaris:

 • ir. J. R. Hoogland, hoofd van de hoofdafdeling Waterwegenbeheer van de directie Benedenrivieren van de Rijkswaterstaat, vertegenwoordiger van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Naar boven