Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 19-08-1987 t/m 01-01-2005

Wet toegang ziektekostenverzekering

De minister van Justitie a.i.,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis;

Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten, worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 12 augustus 1987

De

minister

voornoemd,
namens de

minister

,
Het

hoofd van de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht

,

J. R. H. Kuyper

Naar boven