Besluit vaststelling gemiddeld premiepercentage Werkloosheidswet en Ziektewet

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-12-2012

Besluit van 23 juli 1987

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 juni 1987 Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. 10038;

Gelet op artikel 19a, derde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, artikel 36, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 43, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en artikel 26, derde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;

Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Uitkeringsraad, de Stichting 1940-1945, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita, en de Commissie Indisch Verzet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juli 1987, no. W13.87.0252);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 juli 1987, DVV/WJZ/U-10305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Voor de toepassing van

wordt het deel van de premie op grond van de Werkloosheidswet, dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds, vastgesteld op een gemiddeld percentage van 0,5 en de premie op grond van de Ziektewet vastgesteld op een gemiddeld percentage van 1,2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het koninklijk besluit van 3 april 1980, Stb. 201, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1987.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Tavarnelle, 23 juli 1987

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,

C. P. van Dijk

Uitgegeven de vierentwintigste september 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven