Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 21-07-1987 t/m 23-01-2004

Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG)

De Minister van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding (Stb. 1984, 580);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor zuigelingenvoeding, welke kennelijk bestemd is om binnen de Europese Economische Gemeenschap te worden afgezet, wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen i en n, en 18 van de Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding (Stcrt. 1884, 197).

  • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt tot en met 30 september 1987.

  • 3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid geldt de vrijstelling tot en met 30 september 1988 met betrekking tot zuigelingenvoeding aanwezig in een verpakking, die bij de bereider of de verpakker van de zuigelingenvoeding voorhanden of in voorraad is op 30 september 1987.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in artikel 1 bedoelde vrijstelling is gebonden aan de volgende voorschriften en beperkingen:

  • a. documenten met betrekking tot de afzet moeten worden bewaard en op verzoek aan de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole worden getoond;

  • b. nadere door de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole te stellen controlevoorschriften moeten worden nageleefd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De vrijstelling blijft buiten toepassing ten aanzien van een bedrijf dat handelt of heeft gehandeld in strijd met de in artikel 2 gestelde voorschriften en beperkingen, alsmede een bedrijf ten aanzien waarvan aannemelijk is dat zuigelingenvoeding, kennelijk bestemd voor afzet binnen de Europese Economische Gemeenschap in strijd met het in deze regeling bepaalde buiten de Gemeenschap is afgezet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1987.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG).

's-Gravenhage, 13 juli 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Naar boven