Vrijstellingsregeling voor additieven van verplichtingen van artikel 8 Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 17-07-1987 t/m 17-10-2004

Vrijstellingsregeling voor additieven van verplichtingen van artikel 8 Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen

De minister van Landbouw en Visserij,

in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 45 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Dibevo, de Vereniging voor Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Produkten (Fagrovet), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Toevoegingsmiddelen (Nefato) en het Produktschap voor Veevoeder;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-10-2004]

Het bepaalde in artikel 8 van het Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (Stb. 1986, 343) is niet van toepassing op diergeneesmiddelen, die als toevoegingsmiddel in diervoeder worden verwerkt overeenkomstig de richtlijn 70/524/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1970, betreffende toevoegingsmiddel in diervoeding (Pb EG L 270) zoals deze is of zal worden gewijzigd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 juli 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij, Voor deze, De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven