Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën

Geldend van 09-05-1992 t/m heden

Besluit van 2 juli 1987, houdende regels betreffende de vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën, bedoeld in artikel 25a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 22a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en artikel 32a, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 maart 1987, DVV/WJZ-U-9666 I;

Gelet op artikel 25a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Strb. 1986, 575), artikel 22a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1986, 576) en artikel 32a, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986, 386);

Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Stichting 1940-1945, de Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk en de Stichting Pelita;

De Raad van State gehoord (advies van 6 mei 1987, No. W.13.87.0137);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 juni 1987, DVV/WJZ/U-10069;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor het verstrekken van afschriften van bescheiden die betrekking hebben op beslissingen als bedoeld in artikel 25 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575), artikel 22 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1986, 576) en artikel 32a van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1991, 621), geldt als tarief van de voor die afschriften verschuldigde vergoeding, het tarief dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) is verschuldigd als vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 2 juli 1987

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Uitgegeven de twintigste augustus 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina