Invoerbesluit landbouwprodukten derde landen 1987

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 30-09-1987 t/m 31-07-2008

Besluit van 2 juli 1987, houdende regelen ten aanzien van de invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Yvonne M. C. T. van Rooy, van 15 januari 1987, nr. 686/1756 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);

Overwegende, dat naar Ons oordeel het belang van de volkshuishouding, mede gelet op verordening (EEG) nr. 1707/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 mei 1986 betreffende de voorwaarden voor invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEG L 146) vereist regelen te stellen ten aanzien van de invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen;

Gelet op de artikelen 2 en 2a van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

De Raad van State gehoord (advies van 2 maart 1987, nr. W10.87.0035);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 1987, nr. 687/776 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze voornoemde Minister en de voornoemde Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

oorsprong: hetgeen verordening (EEG) nr. 802/68 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende het begrip "oorsprong van goederen" (PbEG 1968, L 148) daaronder verstaat;

derde landen: landen, die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap;

verordening: verordening (EEG) nr. 1707/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 mei 1986 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEG L 146).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De invoer van goederen, aangewezen in artikel 1 van de verordening en van oorsprong uit derde landen, welke niet voldoen aan de normen, genoemd in artikel 3 van de verordening, is verboden.

  • 2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van:

    • a. goederen, die van herkomst zijn uit het vrije verkeer van een der Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap;

    • b. vers vlees als bedoeld in richtlijn (EEG) nr. 72/462 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen 1972 (PbEG L 302).

  • 3 De in dit besluit ten aanzien van de invoer van goederen gestelde regelen zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van handelingen waarvoor aangifte ten invoer in het vrije verkeer EEG als bedoeld in artikel 6 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) is vereist.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Invoerbesluit landbouwprodukten derde landen 1987.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 2 juli 1987

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Y. M. C. T. van Rooy

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

Uitgegeven de dertigste juli 1987

De Minister van Justitie a.i.,

C. P. van Dijk

Naar boven