Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet voor [...] en ouder en voor vervroegd gepensioneerden per 1 juli 1987

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-07-1987 t/m 27-08-2004

Vaststelling premiepercentage per 1 juli 1987 verplichte verzekering voor personen van 65 jaar en ouder en vervroegd gepensioneerden

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikel 14, tweede lid en 14a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 25 juni 1987 FES/SEA/21509;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 3,15.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste volzin van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt bepaald op 3,15.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden per 1 juli 1987 en treedt in werking op 1 juli 1987.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees.

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven