Verordening op de financiële bijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Verordening op de financiële bijdrage van het College van Afgevaardigden der Nederlandse Orde van Advocaten

Het College van Afgevaardigden der Nederlandse Orde van Advocaten,

overwegende dat het gewenst is, regelen te stellen voor de inning van de bedragen, die de advocaten moeten bijdragen ter dekking van de door de Orde te maken kosten;

gelet op artt. 28 en 32 der Advocatenwet;

gezien het ontwerp van de Algemene Raad;

stelt de volgende Verordening vast:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het Ordejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Bij besluit van het College van Afgevaardigden wordt jaarlijks in ieder geval vastgesteld de hoogte van de financiële bijdrage en de indeling van de categorieën.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Waar in deze verordening van de advocaat wordt gesproken, wordt mede bedoeld de advocaat in artikel 16h van de Advocatenwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag dat de advocaat die op de 1e januari op het tableau staat ingeschreven ter dekking van de door de Orde te maken kosten moet bijdragen is ten volle verschuldigd op de 1e januari. De advocaat die zich in de loop van het Ordejaar op het tableau doet inschrijven is geen bijdrage verschuldigd. Onder inschrijving in de zin van dit artikel wordt mede verstaan voorwaardelijke inschrijving en de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Bij schrapping van het tableau dan wel doorhaling van de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet na de 1e januari, wordt geen teruggave onderscheidenlijk ontheffing over het lopende Ordejaar verleend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Wanneer het in artikel 2 genoemde bedrag niet is voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum is de advocaat van rechtswege in verzuim en zal het in artikel 2 genoemde bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente vanaf laatstbedoeld tijdstip en met de kosten die voor de invordering worden gemaakt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Binnen drie jaren na inwerkingtreding van deze verordening zendt de Algemene Raad een verslag aan het College van Afgevaardigden over de doelmatigheid van artikel 2 van deze verordening.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de financiële bijdrage’.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De Algemene Raad bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Afgevaardigden van 19 juni 1987.

De

Deken

,

P.A. Wackie Eysten

De

algemeen secretaris

,

F. Heemskerk

Naar boven