Ontslagbescherming voor niet-onderwijzend personeel bijzonder onderwijs

[Regeling vervallen per 16-03-2008.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-08-1987 t/m 15-03-2008

Ontslagbescherming voor niet-onderwijzend personeel bijzonder onderwijs

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelende, in overeenstemming met de minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-03-2008]

Het besluit van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 14 februari 1953, afdeling Arbeidsverhoudingen, nr. 115 (Stcrt. 34), wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-03-2008]

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. F 214) is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van niet-onderwijzend personeel, dat belanghebbende is in de zin van artikel I-A1, onder e, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110), met dien verstande dat artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 slechts toepassing mist voorzover genoemde belanghebbenden overeenkomstig Hoofdstuk III-A van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel in beroep kunnen komen tegen beëindiging van het dienstverband.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-03-2008]

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van 1 augustus 1987.

's-Gravenhage, 17 juni 1987

J. de Koning

Naar boven