Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen IOAZ
Wet IOAZ
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004163
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 5. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 6. Besluit SUWI
 7. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 8. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 9. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 10. Ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling
 11. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
 12. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 13. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 14. Regeling vaststelling grondslagen IOAZ
 15. Regeling vermogenswaardering Ioaz
 16. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
 17. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 18. Remigratiebesluit
 19. SZW-intrekkingsregeling 2004
 20. SZW-intrekkingsregeling 2008
 21. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 22. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 23. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.7
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:1, 2:9, 4:2
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 7. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 9. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 7, 8
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet
 10. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
  Bijlage: II
 11. Besluit WWB
  Bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB
 12. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 13. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 14. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 15. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 16. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 17. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 18. Gemeentewet
  Bijlage: I
 19. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 20. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: X
 21. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 78
 22. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: S
 23. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: L
 24. Ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling
  Artikel: 1
 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 3
 27. Participatiewet
  Artikelen: 7, 48, 60, 60a, 67, 69, 78b
 28. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 4
 29. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 30. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 31. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Artikelen: 1, 4
 32. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel: 1
 33. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 34. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 35. Registratieregels UWV 2016
  Artikelen: 2, 3
 36. Remigratiewet
  Artikel: 2b
 37. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: IX
 38. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 39. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVI
 40. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: VII
 41. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 42. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 43. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten
  Artikel: 1
 44. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 45. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 46. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 3.5
 47. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: 1
 48. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: IX
 49. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XIV
 50. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVII
 51. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XVIII
 52. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XX
 53. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XX
 54. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XVII
 55. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XVIII
 56. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XVI
 57. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: VII
 58. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 59. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 60. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.18
 61. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 62. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 63. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 64. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 65. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: X
 66. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XIII
 67. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: VI
 68. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 28, 48
 69. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 70. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.13
 71. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: V
 72. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 73. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: III
 74. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: III
 75. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 76. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikel: X
 77. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: X
 78. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 9, 30, 34, 62, 82a
 79. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 3.17, 13.9
 80. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 13.8
 81. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.2, 2.3
 82. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XII
 83. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders
 84. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 30
 85. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  Artikel: V
 86. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 87. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: VIII
 88. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: IV
 89. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
 90. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: VII
 91. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina