Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 08-07-1987 t/m heden

Besluit van 25 mei 1987, houdende overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 18 mei 1987, nr. 377496;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Onze Minister van Landbouw en Visserij wordt belast met de beheerstaak over de visserij in de staatswateren, voor zover thans opgedragen aan Onze Minister van Financiën, en de taak van beide ministeries wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

  • 2 De organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende met het in het eerste lid bepaalde wordt opgedragen aan onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage,, 25 mei 1987

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de zevende juli 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven