Regeling afwijkende referentiehoeveelheden Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 21-05-1987 t/m 31-12-2005

Regeling afwijkende referentiehoeveelheden Meststoffenwet

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 7 en 8 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen (Stb. 1986, 625);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het verzoek om een afwijkende referentiehoeveelheid, als bedoeld in artikel 7 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen, dient te worden gedaan binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze regeling, dan wel binnen twee maanden na ontvangst door betrokkene van de ‘Berekening heffingvrije hoeveelheid’ opgemaakt door het Produktschap voor Zuivel, waaruit de heffingvrije hoeveelheid melk waarop betrokkene op 31 december 1986 aanspraak heeft, dan wel waarin de na 31 december 1986 toegewezen andere heffingvrije hoeveelheid voor het eerst is verwerkt. Het dient voorts te worden gedaan op een formulier, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, dat, met de daarbij gevraagde bewijsstukken, ingeleverd dient te worden bij de districtsbureauhouder.

  • 3 Indien het verzoek niet binnen de in het eerste lid, dan wel het tweede lid, genoemde termijn is gedaan, dan wel niet overeenkomstig de voorgeschreven wijze is gedaan, wordt de aanvrager niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde formulieren liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de districtsbureauhouders.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als ‘Regeling afwijkende referentiehoeveelheden Meststoffenwet’.

's-Gravenhage, 19 mei 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv.

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina