Ambtshalve uitbetaling uitkering aan gemeenten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 08-06-1987 t/m 31-12-2007

Ambtshalve uitbetaling uitkering aan gemeenten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 37, vijfde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567);

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De uitkering, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567) wordt gedurende de jaren 1987 tot en met 1990 telkenmale ultimo juni ambtshalve uitbetaald, waarbij het gemeentebestuur de eerste keer schriftelijk in kennis wordt gesteld van het bedrag waarop de uitkering is gebaseerd. Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 9 april 1987

De

minister

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven