Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten

Geldend van 01-01-1987 t/m heden

Besluit van 9 april 1987, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten en de door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkende gemengde internaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 7 april 1987, nr. 376328, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel]

Met ingang van 1 januari 1987 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te belasten met de zorg voor de internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten en de erkende gemengde internaten voor zover thans opgedragen aan Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Onderwijs en Wetenschappen zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in het Staatsblad en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 9 april 1987

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de negentiende mei 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina