Regeling vaststelling examengeld

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 12-03-1988 t/m 30-09-2006

Regeling vaststelling examengeld

De staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Gelet op artikel 80c, derde lid, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Het examengeld, dat is verschuldigd voor het afleggen van het in artikel 80a van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258) bedoelde accountantsexamen, bedraagt:

 • a. voor het in artikel 2, onder a, van het besluit van 24 maart 1987 (Stb. 115), houdende regels omtrent het accountantsexamen voor accountants-administratieconsulenten, bedoelde onderdeel externe verslaggeving: f 350;

 • b. voor het in artikel 2, onder b, van het vorengenoemde besluit, bedoelde onderdeel administratieve organisatie:

  • 1º. voor de eerste twee gedeelten te zamen: f 675;

  • 2º. voor het derde gedeelte: f 350.

 • c. voor het in artikel 2, onder c, van het vorengenoemde besluit, bedoelde onderdeel leer van de accountantscontrole:

  • 1º. voor de drie schriftelijke gedeelten te zamen: f 1000;

  • 2º. voor het mondelinge gedeelte: f 750.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Deze regeling en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 3 Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 31 maart 1987

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Terug naar begin van de pagina