Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 januari 1987, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 030/687;

Gelet op artikel 162, vierde en zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1987, nr. W03.87.0049);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 19 maart 1987, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 111/687;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Op de volgende rechtspersonen of organen van rechtspersonen rusten mede de in artikel 162, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering ten aanzien van openbare colleges en ambtenaren omschreven verplichtingen:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 31 maart 1987

Beatrix

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Uitgegeven de negende april 1987

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven