Aanwijzing procescoördinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 29-04-1987 t/m 30-12-2004

Aanwijzing procescoördinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende, dat in het belang van alle betrokken partijen het proces van overdracht van de Rijksscholen aan de gemeenten gepaard dient te gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en dat het mitsdien wenselijk is de coordinator van dit proces te doen begeleiden door een commissie van onafhankelijke deskundigen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de duur van de periode die eindigt op uiterlijk 31 juli 1995 wordt ingesteld de Begeleidingscommissie Overdracht Rijksscholen, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • 1.

  • a. de procescoordinator overdracht Rijksscholen, hierna te noemen: de procescoordinator, te adviseren en bij te staan ten aanzien van de door deze aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit te brengen adviezen die betrekking hebben op het proces van overdracht van Rijksscholen aan de gemeenten;

  • b. de door de procescoordinator opgetselde adviezen te toetsen op zorgvuldigheid en samenhang;

  • c. de procescoordinator te adviseren en bij te staan ten aanzien van het door hem te voeren beleid aangaande de voorlichting over het overdrachtsproces aan de betrokkenen.

 • 2. Jaarlijks voor 1 september, voor de eerste maal in 1988, brengt de commissie aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verslag uit over de voortgang van de werkzaamheden in de afgelopen periode.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1. In de commissie worden benoemd:

  • a. tot lid, tevens voorzitter: drs. Y. P. W. van der Werff te Breda;

  • b. tot lid: A.P. van der Jagt te Hellevoets;luis

  • c. tot lid: drs. R. P. H. Oudenhoven te Diepeveen (O);

  • d. tot waarnemer namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen: drs. A. A. M. Gommers te Gorinchem;

  • e. tot waarnemer namens de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs: drs. B. H. Jurgens te Heeze (n.Bz.);

  • f. tot waarnemer namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: drs. H. W. M. Schoof te 's-Gravenhage;

  • g. tot secretaris: mr. W. J. Blackstone te Rijswijk.

 • 2. De vergaderingen van de commissie worden bijgewoond door de procescoordinator.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1. De commissie regelt haar eigen werkwijze met inachtneming van het bepaalde in deze beschikking.

 • 2. De commissie is bevoegd ten behoeve van de uitvoering van onderdelen van haar taak deskundigen in te schakelen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aan de leden van de commissie en aan de deskundigen bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt uit 's Rijks kas een vergoeding voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan belanghebbenden.

Zoetermeer, 20 maart 1987

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

N. J. Ginjaar-Maas

Naar boven