Aanwijzing procescoödinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 10-04-1987 t/m 30-12-2004

Aanwijzing procescoödinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende dat de regering voornemens is te bevorderen dat het bevoegd gezag over de Rijksscholen voor voortgezet onderwijs wordt overgedragen aan de betrokken gemeenten,

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de periode die eindigt uiterlijk op 31 juli 1995 wordt een procescoördinator overdracht Rijksscholen aangewezen.

II.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De procescoördinator heeft tot taak het proces van overdracht van de Rijksscholen aan de gemeenten te coördineren, te begeleiden en te bewaken, door:

  • a. het inventariseren van de bestaande situatie;

  • b. het toetsen op zorgvuldigheid van algemene randvoorwaarden zoals overeengekomen in de diverse landelijke overlegorganen;

  • c. het adviseren aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten aanzien van de voorwaarden van overdracht, de termijn waarop overdracht plaatsvindt en het nieuwe bevoegd gezag aan wie overdracht plaatsvindt;

  • d. het toetsen op zorgvuldigheid van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat in individuele gevallen;

  • e. het verstrekken van brede voorlichting aan alle betrokkenen.

III.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met de taken van de procescoördinator wordt belast de heer dr. H. P. A. Oskamp te Breda.

IV.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de dag na heden en werkt terug tot 1 januari 1987.

Zoetermeer, 20 maart 1987

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

N. J. Ginjaar-Maas

Naar boven