Beschikking premie en plafonds 1987

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-1987 t/m 31-01-2005

Beschikking premie en plafonds 1987

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel I

[Vervallen per 01-02-2005]

Het percentage van de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wordt vastgesteld op 6,7.

Artikel II

[Vervallen per 01-02-2005]

Het maximumbedrag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A: f 4425,84 zijnde f 4098 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering;

voor groep B: f 6098,76 zijnde f 5647 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering.

Artikel III

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking, die kan worden aangehaald als ‘Beschikking premie en plafonds 1987’ wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 19 februari 1987

De

minister

van Justitie,
Namens de

minister

De

directeur-generaal van Politie en Vreemdelingenzaken

.
Terug naar begin van de pagina