Tegenprestatie; wijziging koopsom; partijen te goeder trouw

Geldend van 29-01-1987 t/m heden

Tegenprestatie; wijziging koopsom; partijen te goeder trouw

Een BV verkreeg van haar aandeelhouder een onr. goed, onder voorbehoud van huur.

De koopsom was gebaseerd op de waarde in vrij opleverbare staat.

De Inspecteurs der DB en VpB. constateerden een uitdeling.

Na overleg werd de koopsom lager vastgesteld, uitgaande van de waarde in verhuurde staat, en vond via de rekening-courant een verrekening plaats.

Daar partijen bij het vaststellen van de oorspronkelijke koopsom te goeder trouw waren heeft de Staatssecr. goedgekeurd dat voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt uitgegaan van de lagere koopsom.

Terug naar begin van de pagina