Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 31-12-2014

Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987

De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,

gelet op, artikel 4, vijfde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987

BESLUIT

Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

slachtgegevens

de in het kader van de classificatie van slachtvarkens, als bedoeld in de Verordening classificatie slachtvarkens 1987, aan het produktschap ter beschikking gestelde gegevens betreffende de classificatie, weging en identificatie van slachtvarkens.

Voor het overige wordt de terminologie van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 overgenomen.

Aanlevering en ontvangst gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De be- of verwerker is verplicht de slachtgegevens wekelijks ter beschikking te stellen aan het produktschap.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De be- of verwerker is verplicht de van het produktschap terugontvangen diskettes onverwijld ter beschikking te stellen aan de desbetreffende medewerker van de classificatie-organisatie.

Gebruik slachtgegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het produktschap verplicht zich de slachtgegevens uitsluitend te gebruiken voor de navolgende doeleinden:

  • a) toezicht op de naleving van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987;

  • b) begeleiding van de classificatie;

  • c) statistische informatie;

  • d) prijswaarneming.

 • 2 Het produktschap verplicht zich ertoe zorg te dragen, dat slachtgegevens slechts in gecumuleerde vorm verstrekt worden aan derden en/of gepubliceerd worden, waarbij geen direkte relatie te leggen is naar de door een individueel bedrijf verstrekte slachtgegevens.

Geheimhouding

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het produktschap verplicht zich ertoe zorg te dragen, dat de slachtgegevens, zoals die aan het produktschap worden verstrekt, uitsluitend ter inzage beschikbaar zijn voor de Voorzitter en door hem daartoe aangewezen personeelsleden van het secretariaat van het produktschap.

 • 2 Het produktschap draagt er zorg voor, dat door de in het eerste lid bedoelde medewerkers van het produktschap mondeling noch schriftelijk mededeling gedaan wordt aan derden/andere medewerkers van het produktschap omtrent de inhoud van de per bedrijf verstrekte slachtgegevens, een en ander voorzover mededeling aan andere medewerkers niet strikt noodzakelijk is in verband met de administratief-technische verwerking van de gegevens.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit slachtgegevens 1987.

 • 2 Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 in werking treedt.

De

Voorzitter

voor deze

plaatsvervangend voorzitter

Naar boven